• =?UTF-8?B?2YHYudin2YTZitin2Kog2YjYrdiv2Kkg2KfZhNi02YfYp9iv2KfYqiDYp9mE2

    From UE@21:1/5 to All on Wed Nov 6 23:50:05 2019
    CgoKCgrYp9mE2LPYp9iv2Kkg2KfZhNmF2K3Yqtix2YXZitmGCtiq2K3ZitipINi32YrYqNipINmI 2KjYudivINiM2IzYjArZitmH2K/ZitmD2YUg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNi52LHYqNmKINmE 2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDYo9i32YrYqCDYp9mE2KrZ hdmG2YrYp9iqIC4uLi7ZiNit2LHYtdin2Ysg2YXZhtinINi52YTZiSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDY p9mE2YXYs9iq2YXYsSDZiNiq2YLYr9mK2YUg2YPZhCDYrNiv2YrYryAK2YHYpdmG2Ycg2YrYtNix 2YHZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yog INmB2LnYp9mE2YrYp9iqINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDYrtmE2KfZ hCDYtNmH2LEg2YrZhtin2YrYsSAyMDIwINmFCtio2KXYudiq2YXYp9ivCtmF2LnZh9ivINin2YTY qtmG2YXZitipINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg4oCTINmD2YTZitipINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNij 2LnZhdin2YQgIArYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiAtINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZ hNmF2KrYrdiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitipCgrYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3Cdin2YTY qtin2LHZitiuCtin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutixINin 2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqti52YTZitmF2YrYqQkxMiDigJMgMjEg2YrZhtin2YrYsQrYp9mE 2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsSDYpdiv2KfYsdipINin2YTY p9i52YXYp9mECTE5LTI4INmK2YbYp9mK2LEK2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZ iiDYp9mE2YXYtdi62LEg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYs9iq2LTZgdmK2KfYqgkyNtmK2YbYp9mK 2LEgLTQg2YHYqNix2KfZitixCmNvcnBvcmF0ZSBsYXcK2KjYsdmG2KfZhdisINmC2KfZhtmI2YYg 2KfZhNi02LHZg9in2KoJNS0xNCDZitmG2KfZitixCmNlcnRpZmllZCBwcm9mZXNzaW9uYWwgc2Vu aW9yIGF1ZGl0b3IK2LTZh9in2K/YqSDZhdix2KfYrNi5INit2LPYp9io2KfYqiDYp9mI2YQg2YXY udiq2YXYrwkxMi0yMSDZitmG2KfZitixCmludGVybmF0aW9uYWwgZmluYW5jaWFsIG1hcmtldHMg bGF3Ctio2LHZhtin2YXYrCDZgtin2YbZiNmGINin2YTYo9iz2YjYp9mCINin2YTZhdin2YTZitip INin2YTYr9mI2YTZitipCTE5LTI4INmK2YbYp9mK2LEKY2VydGlmaWVkIG1hcmtldGluZyBtYW5h Z2VyCti02YfYp9iv2Kkg2YXYr9mK2LEg2KrYs9mI2YrZgiDZhdi52KrZhdivCTI22YrZhtin2YrY sS002YHYqNix2KfZitixCgrZitiz2LnYr9mG2Kcg2KPZhiDZitiq2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg 2YXYudmG2Kcg2YXYqNin2LTYsdipINmB2Yog2KPZiiDZiNmC2Kog2YTYqtmE2KjZitipINil2K3Y qtmK2KfYrNin2KrZg9mFINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZgdmKINis2YXZiti5INin2YTZhdis 2KfZhNin2Kog2KfZhNiq2Yog2KrYt9mE2KjZiNmG2YfYpyDZhNmE2K3YtdmI2YQg2LnZhNmJINij 2YHYttmEINin2YTYrtiv2YXYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDYjCDYqNil2YbYqti42KfY sSDYsdiv2YPZhSDYp9mE2YPYsdmK2YUg2YjYqtix2LTZitit2KfYqtmD2YUg2Iwg2YXZhiDZgdi2 2YTZg9mFINmE2Kcg2KrYqtix2K/Yr9mI2Kcg2YHZiiDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi52YbYpyDZ hNij2Yog2LfZhNioINij2Ygg2KXYs9iq2YHYs9in2LEK2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrY qCDYoyAvINmF2YrYsdmB2Kog2LTYp9mH2YrZhgrYrNmI2KfZhCAmINmI2KfYqtizIDogMDAyMDEw MDkzMDYxMTEg4oCTIDAwMjAxMTEwMjMxNzAwCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)