• =?UTF-8?B?UmU6INiz2YPYsyDYrNiy2KfYptix2Yog2KrYrdmF2YrZhCDYp9mB2YTYp9mFI

  From zxcvbnmlljhgfdsa0123456789@gmail.co@21:1/5 to All on Wed Jul 25 10:57:54 2018
  2KjYqtin2LHZitiuINin2YTYrtmF2YrYs9iMIDEwINmK2YbYp9mK2LHYjCAyMDA4IDc6Mjg6MjQg 2YUgVVRDKzHYjCDZg9iq2KggZ2lvbWFmOgo+INmC2KjZhCDYp9mE2K/YrtmI2YQg2LnZhNmK2YMg 2YHZh9mFINmF2KfZitmE2YoKPiDYp9mE2YXZiNmC2Lkg2LPYsdmKINmI2LrZitixINmF2LnZhNmG INiz2KrYrNivINmB2YrZhyDYp9mB2YTYp9mFINmE2YHYqtmK2KfYqiDYrNiy2KfYptix2YrYp9iq INmF2Kcg2K/ZiNmGINin2YTYs9mGMTgKPiDZiNin2YTZhdmI2YLYuSDZhdiu2YHZiiDZiNix2KfY oSDZhdmI2YLYuSDZhNmE2KjZiti5INmI2KfZhNi02LHYp9ihINi52KjYsSDYp9mE2YbYqtix2YbZ itiqCj4g2YjZhdmGINin2KzZhCDYqtit2YXZitmEINmH2K/ZhyDYp9mE2KfZgdmE2KfZhSDZhdin 2LnZhNmK2YMg2KfZhNinINin2YTYuNi62Lcg2LnZhNmJINin2YTYsdin2KjYtyDYp9mE2KrYp9mE 2Yp3d3cuaXBvZC0KPiBqZXV4LXZpZGVvLnpsaW8uY29tCj4g2KfYuNi62Lcg2LnZhNmJINmD2YTZ hdipIGR2ZAo+INiz2KrYuNmH2LEg2YTZgyDZhdis2YXZiNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2K/ZitmB2YrY r9mKINmE2YTYqNmK2Lkg2YTZg9mGINmH2Yog2LnYqNin2LHYqSDYudmGINin2YHZhNin2YUg2LPZ g9izINmE2KzYstin2KbYsdmK2Kcg2KoKPiDZgdmKINin2YXYp9mD2YYg2YXYrtiq2YTZgdipINmF 2YYg2KfZhNis2LLYp9im2LEKPiDYp9mD2LHYsSDYp9i42LrYtyDYudmE2Ykg2YPZhNmF2KlkdmQK PiDYrdmI2KfZhNmKINin2YTZgSDZgdmK2YTZhSAg2KfZhNmB2YrZhNmFINmF2K/YqtmHINiz2KfY udipINmB2KfZgtmE

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From oscartggt@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Mar 23 10:38:30 2019
  2KjYqtin2LHZitiuINin2YTYrtmF2YrYs9iMIDEwINmK2YbYp9mK2LHYjCAyMDA4IDc6Mjg6MjQg 2YUgVVRDKzHYjCDZg9iq2KggZ2lvbWFmOgo+INmC2KjZhCDYp9mE2K/YrtmI2YQg2LnZhNmK2YMg 2YHZh9mFINmF2KfZitmE2YoKPiDYp9mE2YXZiNmC2Lkg2LPYsdmKINmI2LrZitixINmF2LnZhNmG INiz2KrYrNivINmB2YrZhyDYp9mB2YTYp9mFINmE2YHYqtmK2KfYqiDYrNiy2KfYptix2YrYp9iq INmF2Kcg2K/ZiNmGINin2YTYs9mGMTgKPiDZiNin2YTZhdmI2YLYuSDZhdiu2YHZiiDZiNix2KfY oSDZhdmI2YLYuSDZhNmE2KjZiti5INmI2KfZhNi02LHYp9ihINi52KjYsSDYp9mE2YbYqtix2YbZ itiqCj4g2YjZhdmGINin2KzZhCDYqtit2YXZitmEINmH2K/ZhyDYp9mE2KfZgdmE2KfZhSDZhdin 2LnZhNmK2YMg2KfZhNinINin2YTYuNi62Lcg2LnZhNmJINin2YTYsdin2KjYtyDYp9mE2KrYp9mE 2Yp3d3cuaXBvZC0KPiBqZXV4LXZpZGVvLnpsaW8uY29tCj4g2KfYuNi62Lcg2LnZhNmJINmD2YTZ hdipIGR2ZAo+INiz2KrYuNmH2LEg2YTZgyDZhdis2YXZiNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2K/ZitmB2YrY r9mKINmE2YTYqNmK2Lkg2YTZg9mGINmH2Yog2LnYqNin2LHYqSDYudmGINin2YHZhNin2YUg2LPZ g9izINmE2KzYstin2KbYsdmK2Kcg2KoKPiDZgdmKINin2YXYp9mD2YYg2YXYrtiq2YTZgdipINmF 2YYg2KfZhNis2LLYp9im2LEKPiDYp9mD2LHYsSDYp9i42LrYtyDYudmE2Ykg2YPZhNmF2KlkdmQK PiDYrdmI2KfZhNmKINin2YTZgSDZgdmK2YTZhSAg2KfZhNmB2YrZhNmFINmF2K/YqtmHINiz2KfY udipINmB2KfZgtmECgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From oscartggt@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Mar 23 10:37:25 2019
  2KjYqtin2LHZitiuINin2YTYrtmF2YrYs9iMIDEwINmK2YbYp9mK2LHYjCAyMDA4IDc6Mjg6MjQg 2YUgVVRDKzHYjCDZg9iq2KggZ2lvbWFmOgo+INmC2KjZhCDYp9mE2K/YrtmI2YQg2LnZhNmK2YMg 2YHZh9mFINmF2KfZitmE2YoKPiDYp9mE2YXZiNmC2Lkg2LPYsdmKINmI2LrZitixINmF2LnZhNmG INiz2KrYrNivINmB2YrZhyDYp9mB2YTYp9mFINmE2YHYqtmK2KfYqiDYrNiy2KfYptix2YrYp9iq INmF2Kcg2K/ZiNmGINin2YTYs9mGMTgKPiDZiNin2YTZhdmI2YLYuSDZhdiu2YHZiiDZiNix2KfY oSDZhdmI2YLYuSDZhNmE2KjZiti5INmI2KfZhNi02LHYp9ihINi52KjYsSDYp9mE2YbYqtix2YbZ itiqCj4g2YjZhdmGINin2KzZhCDYqtit2YXZitmEINmH2K/ZhyDYp9mE2KfZgdmE2KfZhSDZhdin 2LnZhNmK2YMg2KfZhNinINin2YTYuNi62Lcg2LnZhNmJINin2YTYsdin2KjYtyDYp9mE2KrYp9mE 2Yp3d3cuaXBvZC0KPiBqZXV4LXZpZGVvLnpsaW8uY29tCj4g2KfYuNi62Lcg2LnZhNmJINmD2YTZ hdipIGR2ZAo+INiz2KrYuNmH2LEg2YTZgyDZhdis2YXZiNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2K/ZitmB2YrY r9mKINmE2YTYqNmK2Lkg2YTZg9mGINmH2Yog2LnYqNin2LHYqSDYudmGINin2YHZhNin2YUg2LPZ g9izINmE2KzYstin2KbYsdmK2Kcg2KoKPiDZgdmKINin2YXYp9mD2YYg2YXYrtiq2YTZgdipINmF 2YYg2KfZhNis2LLYp9im2LEKPiDYp9mD2LHYsSDYp9i42LrYtyDYudmE2Ykg2YPZhNmF2KlkdmQK PiDYrdmI2KfZhNmKINin2YTZgSDZgdmK2YTZhSAg2KfZhNmB2YrZhNmFINmF2K/YqtmHINiz2KfY udipINmB2KfZgtmECgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From oscartggt@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Mar 23 10:39:17 2019
  2KjYqtin2LHZitiuINin2YTYrtmF2YrYs9iMIDEwINmK2YbYp9mK2LHYjCAyMDA4IDc6Mjg6MjQg 2YUgVVRDKzHYjCDZg9iq2KggZ2lvbWFmOgo+INmC2KjZhCDYp9mE2K/YrtmI2YQg2LnZhNmK2YMg 2YHZh9mFINmF2KfZitmE2YoKPiDYp9mE2YXZiNmC2Lkg2LPYsdmKINmI2LrZitixINmF2LnZhNmG INiz2KrYrNivINmB2YrZhyDYp9mB2YTYp9mFINmE2YHYqtmK2KfYqiDYrNiy2KfYptix2YrYp9iq INmF2Kcg2K/ZiNmGINin2YTYs9mGMTgKPiDZiNin2YTZhdmI2YLYuSDZhdiu2YHZiiDZiNix2KfY oSDZhdmI2YLYuSDZhNmE2KjZiti5INmI2KfZhNi02LHYp9ihINi52KjYsSDYp9mE2YbYqtix2YbZ itiqCj4g2YjZhdmGINin2KzZhCDYqtit2YXZitmEINmH2K/ZhyDYp9mE2KfZgdmE2KfZhSDZhdin 2LnZhNmK2YMg2KfZhNinINin2YTYuNi62Lcg2LnZhNmJINin2YTYsdin2KjYtyDYp9mE2KrYp9mE 2Yp3d3cuaXBvZC0KPiBqZXV4LXZpZGVvLnpsaW8uY29tCj4g2KfYuNi62Lcg2LnZhNmJINmD2YTZ hdipIGR2ZAo+INiz2KrYuNmH2LEg2YTZgyDZhdis2YXZiNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2K/ZitmB2YrY r9mKINmE2YTYqNmK2Lkg2YTZg9mGINmH2Yog2LnYqNin2LHYqSDYudmGINin2YHZhNin2YUg2LPZ g9izINmE2KzYstin2KbYsdmK2Kcg2KoKPiDZgdmKINin2YXYp9mD2YYg2YXYrtiq2YTZgdipINmF 2YYg2KfZhNis2LLYp9im2LEKPiDYp9mD2LHYsSDYp9i42LrYtyDYudmE2Ykg2YPZhNmF2KlkdmQK PiDYrdmI2KfZhNmKINin2YTZgSDZgdmK2YTZhSAg2KfZhNmB2YrZhNmFINmF2K/YqtmHINiz2KfY udipINmB2KfZgtmECgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From ahla2019asil@gmail.com@21:1/5 to All on Fri Jun 5 14:38:43 2020
  TGUgbWVyY3JlZGkgMjUganVpbGxldCAyMDE4IDE4OjU3OjU3IFVUQysxLCB6eGN2Ym5tbGxqaGdm Li4uQGdtYWlsLmNvbSBhIMOpY3JpdMKgOgo+INio2KrYp9ix2YrYriDYp9mE2K7ZhdmK2LPYjCAx MCDZitmG2KfZitix2IwgMjAwOCA3OjI4OjI0INmFIFVUQysx2Iwg2YPYqtioIGdpb21hZjoKPiA+ INmC2KjZhCDYp9mE2K/YrtmI2YQg2LnZhNmK2YMg2YHZh9mFINmF2KfZitmE2YoKPiA+INin2YTZ hdmI2YLYuSDYs9ix2Yog2YjYutmK2LEg2YXYudmE2YYg2LPYqtis2K8g2YHZitmHINin2YHZhNin 2YUg2YTZgdiq2YrYp9iqINis2LLYp9im2LHZitin2Kog2YXYpyDYr9mI2YYg2KfZhNiz2YYxOAo+ ID4g2YjYp9mE2YXZiNmC2Lkg2YXYrtmB2Yog2YjYsdin2KEg2YXZiNmC2Lkg2YTZhNio2YrYuSDZ iNin2YTYtNix2KfYoSDYudio2LEg2KfZhNmG2KrYsdmG2YrYqgo+ID4g2YjZhdmGINin2KzZhCDY qtit2YXZitmEINmH2K/ZhyDYp9mE2KfZgdmE2KfZhSDZhdin2LnZhNmK2YMg2KfZhNinINin2YTY uNi62Lcg2LnZhNmJINin2YTYsdin2KjYtyDYp9mE2KrYp9mE2Yp3d3cuaXBvZC0KPiA+IGpldXgt dmlkZW8uemxpby5jb20KPiA+INin2LjYuti3INi52YTZiSDZg9mE2YXYqSBkdmQKPiA+INiz2KrY uNmH2LEg2YTZgyDZhdis2YXZiNi52Kkg2YXZhiDYp9mE2K/ZitmB2YrYr9mKINmE2YTYqNmK2Lkg 2YTZg9mGINmH2Yog2LnYqNin2LHYqSDYudmGINin2YHZhNin2YUg2LPZg9izINmE2KzYstin2KbY sdmK2Kcg2KoKPiA+INmB2Yog2KfZhdin2YPZhiDZhdiu2KrZhNmB2Kkg2YXZhiDYp9mE2KzYstin 2KbYsQo+ID4g2KfZg9ix2LEg2KfYuNi62Lcg2LnZhNmJINmD2YTZhdipZHZkCj4gPiDYrdmI2KfZ hNmKINin2YTZgSDZgdmK2YTZhSAg2KfZhNmB2YrZhNmFINmF2K/YqtmHINiz2KfYudipINmB2KfZ gtmECgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)