• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdin2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINin2YTYqtmJINiq2

    From smry95388@gmail.com@21:1/5 to All on Sun May 13 00:12:15 2018
    2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtin2YTYp9iq2KzZgNin2YfZgNin2Kog2KfZhNit2YDYr9mK2KvZgNmA2YDYqSDZgdmKINin 2YTYqtiu2LfZitmA2YDZgNi3INmI2KfZhNil2K/Yp9ix2KkK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdip INmF2YYgOCA6IDEyINmK2YjZhNmK2YDZgNmIIDIwMTgg2YUK2KfYs9i32YbYqNmA2YDZiNmEIOKA kyDYp9mE2KzZhdmH2YjYsdmK2YDZgNipINin2YTYqtmA2YDYsdmD2YrZgNmA2KkKICAgIAogICAt INiv2YjYsdin2Kog2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2KPYrtix2Ykg2KrZgtin2YUg2K7ZhNin2YQg2YbZ gdizINin2YTZgdiq2LHYqSA6LQrZhQnYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrY qQnYp9mE2YXZg9in2YYKMQnYqtiz2YDZgNmI2YrZgNmA2Kkg2KfZhNmF2YbZgNin2LLYudmA2YDY p9iqINi52YYg2LfYsdmK2YDZgNmCINin2YTYqtit2YPZitmA2YDZhQnYp9iz2LfZhtio2YDZiNmE CjIJ2YbYuNmA2YDZhSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KjZitim2YrZgNmA2Kkg2LfYqNmC2KfZ iyDZhNmE2YXZiNin2LXZgdipINin2YTZgtmK2KfYs9mK2YDZgNipINin2YTYr9mI2YTZitmA2YDZ gNipIDIwMTUgOiAxNDAwMSBpc28J2KfYs9i32YbYqNmA2YDZiNmECjMJ2KfZhNij2YjYqtmA2YDZ iNmD2YDZgNin2K8gQVVUT0RFU0sgLSBBVVRPQ0FECdin2YTZgtin2YfZgNmA2LHYqQo0Cdiv2YTZ itmA2YDZhCDZhti42KfZhSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYrNmA2YDZiNiv2Kkg2YjYp9mE2KrZgNmA 2K/ZgtmK2YDZgiDYp9mE2YDYr9in2K7ZhNmA2YoJ2KfZhNmC2KfZh9mA2YDYsdipCiAK2YTZhNit 2LXZiNmEINi52YTZiSDZg9in2YHYqSDYp9mE2KrZgdin2LXZitmEINmI2KfZhNin2LTYqtix2KfZ gyDYp9mE2LHYrNin2KEg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2LnZhNmKINin2YTYqNmK2KfZhtin2Kog2KfZ hNiq2KfZhNmK2YDZgNipIDoK2YXZhtiz2YDZgNmCINiq2YDZgNiv2LHZitmA2YDYqAog2KMgLyDY sdit2KfYqCDYotiv2YUK2YXZiNio2KfZitmEIC8gMDAyMDEwMDc1NzAwNDEK2KrZitmE2YHZiNmG INij2LHYttmA2YogLyAwMDIwMjM1ODc4OTQzCtmB2KfZg9izIC8gMDAyMDIzNzc5NTYyMArYp9mE 2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YogLyByYWRhbUBnZmZ2dC5jb20KCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)