• =?UTF-8?B?2YbYrdmK2Lcg2LnZhNmFINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINio2LnYstmFINin2YTYr

    From gwadi sara@21:1/5 to All on Mon Jul 8 05:28:13 2019
    2YbYrdmK2Lcg2LnZhNmFINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINio2LnYstmFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi5 2LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDYudmE2Ykg2LnZgtivINio 2LHYp9mF2KwgKNin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Ykg2KfZhNmF2LXYutixIG1p bmktIG1hc3RlciApINiu2YTYp9mEINi02YfYsSDYo9i62LPYt9izIOKAkyDYs9io2KrZhdio2LEg MjAxOSAg2KzZiNin2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqDogMDAyMDEwNjI5OTI1MTA=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)