• =?UTF-8?B?2YbYrdmK2Lcg2LnZhNmFINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINio2LnYstmFINin2

  From J. Hugh Sullivan@21:1/5 to saragwadi@gmail.com on Mon Jul 8 12:58:36 2019
  On Mon, 8 Jul 2019 05:28:13 -0700 (PDT), gwadi sara
  <saragwadi@gmail.com> wrote:

  2YbYrdmK2Lcg2LnZhNmFINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINio2LnYstmFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi5 >2LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDYudmE2Ykg2LnZgtivINio >2LHYp9mF2KwgKNin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Ykg2KfZhNmF2LXYutixIG1p >bmktIG1hc3RlciApINiu2YTYp9mEINi02YfYsSDYo9i62LPYt9izIOKAkyDYs9io2KrZhdio2LEg >MjAxOSAg2KzZiNin2YQv2YjYp9iq2LMg2KfYqDogMDAyMDEwNjI5OTI1MTA=

  Are you sure?

  Hugh

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)