• =?UTF-8?B?2KjYsdmG2KfZhdisINiq2K/YsdmK2KjZiSA62KrYrdmC2YrZgiDYp9mE2LHZi

    From heba hr@21:1/5 to All on Wed Oct 23 02:53:01 2019
    2KrYr9i52YjZg9mFINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZ hNil2K/Yp9ix2YrYqQrYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZiSAK2KrYrdmC2YrZgiDY p9mE2LHZitin2K/YqSDZiNin2YTYqtmF2YrYsiDYp9mE2KfYr9in2LHZiSDZgdmJINin2YTYr9mI 2KfYptixINmI2KfZhNin2KzZh9iy2Kkg2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqQrZhdmC2LEg2KfZhNil2YbY udmC2KfYrzog2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgIOKAkyAg2KXYs9i32YbYqNmI2YQgCtmF2YjYudivINin 2YTYpdmG2LnZgtin2K862YXZhiAxNSDYp9mE2YkgMTkg2K/Zitiz2YXYqNixIDIwMTnZhSAK2KjZ h9iv2YEg2KrYstmI2YrYr+KAriDigKzYp9mE2YXYtNin2LHZg9mK2YbigK4g4oCs2KjYo9it2K/Y q+KAriDigKzYp9mE2YXZgdin2YfZitmF4oCuIOKArNmI2KfZhNil2KrYrNin2YfYp9iq4oCuIOKA rNin2YTYrdiv2YrYq9ip4oCuIOKArNin2YTYqtmK4oCuIOKArNiq2LPYp9i52K/igK4g4oCs2LnZ hNmJ4oCuIOKArNin2YTYqtmF2YrYsuKAriDigKzZgdmK4oCuIOKArNin2YTYo9iv2KfYoeKAriDY p9mE2K3Zg9mI2YXZitiMINmI2KrYudix2YrZgdmH2YUg4oCuIOKArNio2KXYs9iq2LHYp9iq2YrY rNmK2KfYquKAriDigKzYp9mE2KrZhdmK2LLigK4g4oCs2KfZhNil2K/Yp9ix2YrigK7YjCDZiNi1 2YLZhOKAriDigKzZiNiq2LfZiNmK2LHigK4g4oCs2YXZh9in2LHYp9iq4oCuIOKArNin2YTZhdi0 2KfYsdmD2YrZhuKAriDigKzZgdmK4oCuIOKArNmD2YrZgdmK2KnigK4g4oCs2KrYrdmI2YrZhOKA riDigKzYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YrYp9iq4oCuIOKArNin2YTYqtmF2YrYsuKAriDigKzYp9mE 2KXYr9in2LHZiuKAriDigKzYpdmE2YnigK4g4oCs2YjYp9mC2LnigK4g4oCs2YXZhNmF2YjYs+KA rtibINmD2KfZhiDYpdmG2LnZgtin2K8g2YfYsNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2YjYp9mE2LDZ iiDZiti52LHYtiDYp9mE2LnYr9mK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYrdin2YjYsSDYp9mE2LnZhNmF2YrY qSDZiNin2YTYudmF2YTZitipINmB2Yog2KXYt9in2LEg2YXZh9mG2Yog2YXZhtmHIOKArNin2YTZ hdmB2KfZh9mK2YXigK4g4oCs2YjYp9mE2KXYqtis2KfZh9in2KrigK4g4oCs2YjYp9mE2YXZhdin 2LHYs9in2KrigK4g4oCs2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqeKAriDigKzYp9mE2K3Yr9mK2KvYqdiMIOKA rNij2LPYp9iz2YrYp9iq4oCuIOKArNin2YTYqtmF2YrYsuKAriDigKzYp9mE2KXYr9in2LHZiuKA riDigKzZiNix2YPYp9im2LLZh9iMIOKArNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2KrigK4g4oCs2KfZ hNiq2YXZitiy4oCuIOKArNin2YTYpdiv2KfYsdmK2Iwg4oCs2YXZgtiq2LHYrdin2KrigK4g4oCs 2KrYt9mI2YrYseKAriDigKzYp9mE2KPYr9in2KHigK4g4oCs2YjYqtit2YLZitmC4oCuIOKArNin 2YTYqtmF2YrYsuKAriDigKzZgdmK4oCuIOKArNin2YTZhdmG2LjZhdin2KrigK4g4oCs2KfZhNit 2YPZiNmF2YrYqS7igKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzi gKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzi gKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzi gKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzi gKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKwK2KfZ hNmF2LPYqtmH2K/ZgdmI2YYK2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZgyDZgtmK2KfYr9in 2KrigK4g4oCs2KfZhNil2K/Yp9ix2KnigK4g4oCs2KfZhNmI2LPYt9mJ4oCuIOKArNmI2KfZhNi5 2KfZhdmE2YrZhuKAriDigKzZgdmK4oCuIOKArNin2YTYpdiv2KfYsdin2KrigK4g4oCs2KfZhNmF 2K7YqtmE2YHYqeKAriDigKzZgdmK4oCuIOKArNin2YTYrNmH2KfYsuKAriDigKzYp9mE2K3Zg9mI 2YXZiiDZiNin2YTZiNiy2KfYsdin2Kog2YjYp9mE2YfZitim2KfYqiDZiNin2YTZhdik2LPYs9in 2KrYjCDZhdiv2LHYp9ihINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINmI2KfZhNi52KfZ hdmE2YrZhiDYqNmD2YQg2YXZhiDYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTY sdmK2Kkg2YjYp9mE2LTYptmI2YYg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZiNi02KbZiNmGINin2YTZhdmI 2LjZgdmK2YYg2YjYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHZiiDZiNin2YTZhdix2LTYrdmI 2YYg2YTYtNi62YQg2KrZhNmDINin2YTZiNi42KfYptmB2Iwg2KfZhNmC2YrYp9iv2KfYqiDYp9mE 2KXYr9in2LHZitipINin2YTYudmE2YrYpyDZgdmKINin2YTZgti32KfYudmK2YYg2KfZhNit2YPZ iNmF2Yog2YjYp9mE2K7Yp9i1INmI2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTZhdis2KrZhdi5INin2YTZhdiv 2YbZitiMINmF2K/Ysdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK2YYg 2YjYp9mE2YXYsdi02K3ZiNmGINmE2LTYutmEINiq2YTZgyDYp9mE2YjYuNin2KbZgdiMINmF2K/Y sdin2KEg2YjYsdik2LPYp9ihINij2YLYs9in2YUg2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix 2YrYjCDZhdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDYpdiv2KfYsdin2Kog2KfZhNi02KbZiNmGINin 2YTYpdiv2KfYsdmK2KnYjCDZhdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDYqtiu2LfZiti3INin2YTZ gtmI2Ykg2KfZhNi52KfZhdmE2KnYjCDZhdiv2LHYp9ihINin2YTYqtiv2LHZitioLiDigKzigKzi gKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKzigKwK2LHYs9mI2YUg 2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqQoxNDAwINiv2YjZhNin2LEg2KPZhdix2YrZg9mKINmE2YTZgdix2K8g 2KfZiCDZhdinINmK2LnYp9iv2YTZh9inCti32LHZitmC2Kkg2KfZhNiq2LPYrNmK2YQK2YrYqtmF INil2LHYs9in2YQg2K7Yt9in2Kgg2KfZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDYp9mE2LHYs9mF2Yog2LnZhNmJ INmB2KfZg9izINix2YLZhSAwMDIwMjM3ODAwNTczINin2Ygg2KfZhNin2KrYtdin2YQg2LnYqNix INmI2KfYqtizINin2KggCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD 2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YjYrdiv2YcgINin2YTYqtmA2K/YsdmK2Kgg2YjZ iNix2LQg2KfZhNi52YXZhCDZiNin2YTYqNix2KfZhdisCtmH2YDYp9iq2YE6IDAwMjAyMzc4MDA1 ODMgLSAwMDIwMjM3ODAwNjkzCtis2YjYp9mEOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZgdin2YPYszogMDAy MDIzNzgwMDU3MwoKCtio2LHYp9mF2Kwg2KrYudmC2K8g2YHZiSDYtNmH2LEg2K/Zitiz2YXYqNix 2KjZhtmB2LMg2KrYp9ix2YrYriDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivCtin2LPZhSDYqNix2YbYp9mF2KwJ 2YXZg9in2YYgCtin2YTZhdiv2YrYsSDYp9mE2YXYp9mE2Ykg2YjYp9iv2YjYp9iqINiq2LfZiNmK 2LEg2KfZhNin2K/Yp9ihIAnYpdiz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgCtil2K/Y p9ix2Kkg2KfZhNit2YjYs9io2Kkg2YjZhti42YUg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqIAnYpdiz2LfZ htio2YjZhCDigJMg2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgCtiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDY p9mE2LDYp9iq2YrYqSDZg9ij2LPYp9izINmE2YTYqtmF2YrYsiDYp9mE2KfYr9in2LHZiSAJ2KXY s9i32YbYqNmI2YQg4oCTINin2YTZgtin2YfYsdipIArYqtit2YLZitmCINin2YTYsdmK2KfYr9ip INmI2KfZhNiq2YXZitmK2LIg2KfZhNin2K/Yp9ix2Ykg2YHZiSDYp9mE2K/ZiNin2KbYsdmIINin 2YTYp9is2YfYstipINin2YTYrdmD2YjZhdmK2KkgCdil2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDYp9mE2YLY p9mH2LHYqSAK2KPYr9mI2KfYqiDYp9iv2KfYsdipINin2YTYqtmD2YTZgdipINin2YTYp9iz2KrY sdin2KrZitis2YrYqSDZiNiv2YjYsdmH2Kcg2YHZiSDYqtiu2YHZiti2INin2YTYqtmD2YTZgdmH IAnYpdiz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgCtmF2KTYtNix2KfYqiDYp9mE2KfY r9in2KEg2KfZhNix2KbZitiz2YrYqSDZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KjZiti52KfYqiAJ2KXY s9i32YbYqNmI2YQg4oCTINin2YTZgtin2YfYsdipIAoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)