• =?UTF-8?B?2KfYs9iq2YXYp9ix2KfYqiDZiNmF2K/ZiNmG2KfYqiDYtNmH2KfYr9in2Kog2

    From sara dar@21:1/5 to All on Wed Sep 25 23:40:24 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctiq2KzYr9ivINmI2K3Yr9ipINin2YTYtNmH2KfYr9in2Kog2KfZhNmF2KrYrti12LXYqSDZiNin 2YTZhdmH2YbZitipINin2YTYr9i52YjZiSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2YoKINmB2KfYudmE 2YrYp9iqINi02YfYp9iv2KfYqiDYtNmH2LHZiiDZhtmI2YHZhdio2LEg2YjYr9mK2LPZhdio2LEg MjAxOSAK2YjYp9mE2YXZhdmG2YjYrdipINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCT INin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2KkgIArYp9mE2LHZgtmFIAnYtNmH2KfYr9ip IAnYqtin2LHZitiuINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gCdmE2KrYs9is2YrZhCAJ2YTZhNin2LfZhNin 2Lkg2LnZhNmJINio2YjYsdi02YjYsSDYp9mE2YXYp9iv2Kkg2KfZhNi52YTZhdmK2KkKMQnYp9mE 2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2YXYtdix2YHZitipINin2YTYpdiz2YTYp9mF2YrYqSDZiNin2YTYqtmF 2YjZitmEIAnZhdmGIDMg2KfZhNmJIDEyINmG2YjZgdmF2KjYsQnYp9i22LrYtyDZh9mG2KcK2KfY tti62Lcg2YfZhtinCgoyCdmF2K3Yp9iz2Kgg2YLYp9mG2YjZhtmK2Yog2YXYudiq2YXYryDZhdmG INin2YTYp9mF2KfYsdin2KogCdmF2YYgMyDYp9mE2YkgMTIg2YbZiNmB2YXYqNixCdin2LbYuti3 INmH2YbYpwrYp9i22LrYtyDZh9mG2KcKCjMJ2KfZhNi12YrYp9i62Kkg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZ itipINmI2KrYsdis2YXYqSDYp9mE2LnZgtmI2K8J2YXZhiAxMCDYp9mE2YkgMTkg2YbZiNmB2YXY qNixCdin2LbYuti3INmH2YbYpwrYp9i22LrYtyDZh9mG2KcKCjQJ2YXYr9mC2YIg2K/Yp9iu2YTZ iiDZhdmH2YbZiiDZhdi52KrZhdivIAnZhdmGIDE3INin2YTZiSAyNiDZhtmI2YHZhdio2LEJ2KfY tti62Lcg2YfZhtinCtin2LbYuti3INmH2YbYpwoKNQnZgtin2YbZiNmGINin2YTZhdmE2YPZitip INin2YTZgdmD2LHZitipICIg2KjZitmGINin2YTZiNin2YLYuSDZiNin2YTYrtmK2KfZhCAiCdmF 2YYgMTcg2KfZhNmJIDI2INmG2YjZgdmF2KjYsQnYp9i22LrYtyDZh9mG2KcK2KfYtti62Lcg2YfZ htinCgo2Cdiz2KrYqSDYs9mK2KzZhdinICLYrdiy2KfZhSDYo9iu2LbYsdiMINij2LPZiNivICIJ 2YXZhiAx2KfZhNmJIDEwINiv2YrYs9mF2KjYsQnYp9i22LrYtyDZh9mG2KcK2KfYtti62Lcg2YfZ htinCgo3Cdin2YTZhdiv2YrYsSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmKINin2YTZhdi52KrZhdivIAnZhdmG IDjYp9mE2YkgMTcg2K/Zitiz2YXYqNixCdin2LbYuti3INmH2YbYpwrYp9i22LrYtyDZh9mG2KcK CjgJ2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2LPZiNmK2YIg2YXYudiq2YXYryAJ2YXZhiAxNdin2YTZiSAyNCDY r9mK2LPZhdio2LEJ2KfYtti62Lcg2YfZhtinCtin2LbYuti3INmH2YbYpwoKOQnZhdiv2YLZgiDY rdiz2KfYqNin2Kog2YXYudiq2YXYryAJ2YXZhiAyMtin2YTZiSAzMSDYr9mK2LPZhdio2LEJ2KfY tti62Lcg2YfZhtinCtin2LbYuti3INmH2YbYpwoK2LPZiNmBINmK2KrZhSDYp9iv2LHYp9isINmH 2LDZhyDYp9mE2LTZh9in2K/Yp9iqINi22YXZhiDYp9mE2YHYp9i52YTZitin2Kog2YbYuNix2Kcg 2YTZhNil2YLYqNin2YQg2LnZhNmK2YfYpyDYqNmF2YLYsSDYp9mE2KzZh9ipINin2YTYqtmG2YHZ itiw2YrYqSDYqNin2YTZgtin2YfYsdipCjEJ2YXYr9mK2LEg2YXZg9iq2Kgg2YXYudiq2YXYryAJ 2YXZhiAxMCDYp9mE2YkgMTkg2YbZiNmB2YXYqNixCdin2LbYuti3INmH2YbYpwrYp9i22LrYtyDZ h9mG2KcKCjIJ2K/YqNmE2YjZhSDYp9mE2YXYrdin2LPYqNipINmI2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ hNmF2KfZhNmK2Kkg2KfZhNiq2LfYqNmK2YLZitipCdmF2YYgMTAg2KfZhNmJIDE5INmG2YjZgdmF 2KjYsQnYp9i22LrYtyDZh9mG2KcK2KfYtti62Lcg2YfZhtinCgozCdmF2K/ZitixINis2YjYr9ip INmF2LnYqtmF2K8gCdmF2YYgMTXYp9mE2YkgMjQg2K/Zitiz2YXYqNixCdin2LbYuti3INmH2YbY pwrYp9i22LrYtyDZh9mG2KcKCjQJ2K7YqNmK2LEg2KfZg9iq2YjYp9ix2YoJ2YXZhiAxNdin2YTZ iSAyNCDYr9mK2LPZhdio2LEJ2KfYtti62Lcg2YfZhtinCtin2LbYuti3INmH2YbYpwoKNQnZhdiv 2YrYsSDZhdi02LHZiNi52KfYqiDZhdi52KrZhdivCdmF2YYgMTXYp9mE2YkgMjQg2K/Zitiz2YXY qNixCdin2LbYuti3INmH2YbYpwrYp9i22LrYtyDZh9mG2KcKCjYJ2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZ hNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZignZhdmGIDE12KfZhNmJIDI0INiv2YrY s9mF2KjYsQnYp9i22LrYtyDZh9mG2KcK2KfYtti62Lcg2YfZhtinCgo3CdmF2K/ZitixINmF2KjZ iti52KfYqiDZhdi52KrZhdivCdmF2YYgNiDYp9mE2YkgMTXYp9mD2KrZiNio2LEgCdin2LbYuti3 INmH2YbYpwrYp9i22LrYtyDZh9mG2KcKCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin 2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEIAoJCdijLyDYs9mF2LEg2LnYp9iv2YQgCjAw MjAxMDY0OTMwODMwIDogd2F0dHMgYXBwClNtcmFkZWwuYWhhZGhyQGdtYWlsLmNvbQpodHRwczov L3d3dy5saW5rZWRpbi5jb20vcG9zdHMvc21yLWFkZWwtYWhhZGhyXyVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVB QSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBQS0lRDklODglRDklODUlRDglQUYlRDklODgl RDklODYlRDglQTclRDglQUEtJUQ4JUI0JUQ5JTg3JUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFBLSVE OCVBQyVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVCOSVEOCVBOS0lRDklODUlRDklOEElRDglQjIlRDklODglRDgl QjElRDklOEEtJUQ5JTg1JUQ5JTgyJUQ4JUFGJUQ5JTg1JUQ5JTg3LWFjdGl2aXR5LTY1ODIyNDM1 NzEwOTE0MjczMjgtNHlhTw==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)