• =?UTF-8?B?2YHYudin2YTZitin2Kog2LTZh9ixINiz2KjYqtmF2KjYsSDZiNin2YPYqtmI2

    From gwadi sara@21:1/5 to All on Sat Jul 13 11:00:45 2019
    Ctin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrY qQoK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEK CtmI2KfZhNmF2YXZhtmI2K3YqSDZhdmGINis2KfZhdi52Kkg2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE 2YjZhNin2YrYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9mHINin2YTYp9mF2LHZitmD2YrYqQoK2KrYr9i52YjZ g9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZijoKCtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINi02YfYsSDYs9io2KrZ hdio2LEg2YjYp9mD2KrZiNio2LEg2YTZhNi52KfZhSAyMDE52YUKCiAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAKCtin2LPZhSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEKCtiq2KfYsdmK2K4g 2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwoK2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwoK2LTZh9mA2YDZgNix INiz2KjYqtmF2KjYsQoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2K/Ysdiz 2YrYqQoKMSDYp9mE2YkgMTIKCtin2YTZgtin2YfYsdipCgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYutiz2YrZ hCDYp9mE2KfZhdmI2KfZhAoKOCDYp9mE2YkgMTkKCtin2LPYt9mG2KjZiNmECgrZhdin2KzYs9iq 2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipCgoxNSDYp9mE2Ykg MjYKCtiv2KjZigoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin 2YTYudin2YXYqQoKMTUg2KfZhNmJIDI2CgrZhdin2YTZitiy2YrYpwoK2LTZh9mA2YDZgNixINin 2YPYqtmI2KjYsQoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYs9iq2LTZgdmK2KfY qgoKNiDYp9mE2YkgMTcKCtin2YTZgtin2YfYsdipCgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYrNmI2K/YqSDY p9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI2YXZitipCgoxMyDYp9mE2YkgMjQKCtin2LPYt9mG2KjZ iNmECgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTYp9i52YXYp9mECgoyMCDYp9mE2Ykg MzEKCtiv2KjZigoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYudmE2YrZhQoKMjAg 2KfZhNmJIDMxCgrZhdin2YTZitiy2YrYpwoKIAoKIAoK2YjYqNmH2LDZhyDYp9mE2YXZhtin2LPY qNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZiNiq2LnZhdmK 2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio2YXZgNmA2YjYttmA2YjY uSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI 2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFLiAgCgogCgogCgogCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)