• Radiacions o Irradiacions no-ionitzants

  From toni@21:1/5 to All on Sun Aug 29 20:57:00 2021
  29-08-2021.
  Valors entre 800 a 20000 nW/cm2.
  Cel amb niguals de pols, ben aplanatsm, estĂ tics.

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)