• =?UTF-8?B?2YXZhtiz2YLZhyDZiNit2K/YqSDYp9mE2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2

    From donya hr@21:1/5 to All on Wed Aug 7 08:36:57 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuToK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2YXY pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2K/YudmI2YPZhSDZhNmE 2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yo6INin2YTYr9mI2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2KkK2KXYudin 2K/YqSDZh9mG2K/Ys9ipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINio2K3Ys9ioINil 2K3YqtmK2KfYrNin2Kog2KfZhNmF2KTYs9iz2KkgCtmF2YPYp9mGINin2YTYpdmG2LnZgtin2K8g OiDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZitip INiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDMg2KfZhNmJIDcg2YbZiNmB2YXYqNixINmE2LnY p9mFIDIwMTnZhSAK2YrZh9iv2YEg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2Yo6CuKAognYp9mE2KrY udix2YrZgSDYqNin2YTZhdmB2KfZh9mK2YUg2KfZhNij2LPYp9iz2YrYqSDZhNil2LnYp9iv2Kkg 2YfZhtiv2LPYqSDYp9mE2LnZhdmE2YrYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdmK2Kkg2KjYtNmD2YQg2LnY p9mFINiM2YjYpdi52KfYr9ipINmH2YbYr9iz2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK 2Kkg2KjYtNmD2YQg2K7Yp9i1LgrigKIJ2KfZhNiq2LnYsdmK2YEg2KjZhdmG2YfYrCDYpdi52KfY r9ipINmH2YbYr9iz2Kkg2KfZhNi52YXZhNmK2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI2KfZhNmF 2LHYp9it2YQg2YjYp9mE2K7Yt9mI2KfYqiDYp9mE2KrZiiDYqtiq2YUg2YHZiiDYpdi32KfYsSDZ h9iw2Kcg2KfZhNmF2YbZh9isLgrigKIJ2KfZhNiq2LnYsdmK2YEg2KjYp9mE2LnZhdmE2YrYp9iq INi52KfZhNmK2Kkg2KfZhNmC2YrZhdipINmI2KfZhNi52YXZhNmK2KfYqiDZhdmG2K7Zgdi22Kkg 2KfZhNmC2YrZhdipINmB2Yog2LnZhdmE2YrYp9iqINil2K/Yp9ix2Kkg2YjYqtmG2YXZitipINin 2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipCuKAognYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDYudmE2Ykg2YPZ itmB2YrYqSDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDZhdmB2KfZh9mK2YUg2KXYudin2K/YqSDZh9mG2K/Ys9ip INin2YTYudmF2YTZitin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZgdmKINil2LnYp9iv2Kkg2KrYtNi6 2YrZhCDZiNiq2YPZiNmK2YYg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KkK4oCiCdin2YTY qtiv2LHZitioINi52YTZiSDYqti32KjZitmCINmF2YbZh9isINil2LnYp9iv2Kkg2KfZhNmH2YbY r9iz2Kkg2YHZiiDYpdi52KfYr9ipINmH2YbYr9iz2Kkg2LnZhdmE2YrYp9iqINil2K/Yp9ix2Kkg 2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2YXYs9iq2YfYr9mB2YrZhiDZgdmKINiw2YTZ gzogCuKAognZhtmI2KfYqCDYp9mE2LHYptmK2LMg2YTZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK 2KkK4oCiCdmF2K/Zitix2YjYpyDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrigKIJ2YXY r9mK2LHZiNinINin2YTYo9mB2LHYp9ivINmI2LTYpNmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhgrigKIJ 2YXYr9mK2LHZiNinINin2YTYqtiv2LHZitioCuKAognZhdiv2YrYsdmI2Kcg2KfZhNiq2YbYuNmK 2YUg2YjYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KXYr9in2LHZiiDZiNin2YTYqti32YjZitixINin2YTZ iNi42YrZgdmKCuKAognZhdiv2YrYsdmI2Kcg2KrYrti32YrYtyDYp9mE2YLZiNmJINin2YTYudin 2YXZhNipCuKAognZhdiv2YrYsdmI2Kcg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2YjYp9mE2KjYrdmI2Ksg2YjY p9mE2KrYt9mI2YrYsQrigKIJ2KfZhNil2K7Ytdin2KbZitmI2YYg2KfZhNi52KfZhdmE2YjZhiDZ gdmKINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KkKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)