• =?UTF-8?B?2KjYsdmG2KfZhdisOtin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2

    From sa arab@21:1/5 to All on Sat Jul 13 03:00:18 2019
    2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hywsLAoK2KrYqti02LHZgSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmE2YTYqtmG2YXZitip INin2YTYpdiv2KfYsdmK2KkgCtio2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZitiM 2IzYjArZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZ hdipINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEKUHJvZmVzc2lvbmFsIE1hc3RlciBvZiBQUgrZ iNin2YTZhdmF2YbZiNitINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE 2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitipCtmF2YPYp9mGINin2YTY p9mG2LnZgtin2K8gOtmD2YjYp9mE2KfZhNmF2KjZiNixIC0g2YXYp9mE2YrYstmK2KcgCtmF2YjY udivINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDZhdmGIDE1IOKAkyAyNiDYs9io2KrZhdio2LEgMjAxOQrY qNmH2K/ZgSDYqtmG2YXZitipINmI2LrZgNmA2YDYsdizINin2YTZhdmH2YDZgNin2LHYp9iqINmI 2KfZhNmC2K/Ysdin2Kog2KfZhNi52YXZhNmK2Kkg2YHZiSDZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNi52YTY p9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2YDYqSDZiNin2YTYpdiq2LXYp9mEINmI2KfZhNmF2LHYp9iz2YUg 2YjYp9mE2KXZgtmG2KfYuSDZhNmE2KPZgdix2KfYryDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmB2Ykg2YXY rNin2YQg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE2YXZgNix2KfYs9mFINmD 2KfZhiDYp9mG2LnZgtin2K8g2YfYsNinINin2YTYqNix2YbYp9mF2YDZgNisINin2YTZhdmH2YbZ iiDZiNin2YTYsNmKINmK2LnYsdi2INmE2YTYudiv2YrYryDZhdmGINin2YTZhtmA2YLYp9i3INin 2YTYudmF2YTZitipINmI2KfZhNi52YTZhdmK2Kkg2YXZhtmH2Kcg2LnZhNmJINiz2KjZitmEINin 2YTZhdir2KfZhCDZhNinINin2YTYrdi12LEg2KfZhNmF2YfZgNmA2KfYsdin2Kog2KfZhNmF2YrY r9in2YbZitmA2Kkg2YHZgNmA2Yog2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KnYjCDZhdmH 2KfYsdin2Kog2YLZitin2LMg2KfZhNix2KPZiiDYp9mE2LnYp9mFINmI2KfZhNiq2KPYq9mK2YDZ gNixINmB2YrZh9iMINin2YTYudmA2YDZhNin2YLYp9iqINin2YTYudmA2YDYp9mF2Kkg2YjYqtmA 2YPZhtmI2YTZiNis2YDZgNmK2Kcg2KfZhNin2KrYtdmA2YDYp9mEINmI2KfZhNmF2LnZhNmI2YXY p9iqINin2YTYrdmA2YDZgNiv2YrYq9ipINiMINij2K7ZgNmA2YTYp9mC2YrYp9iqINin2YTYudmE 2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINiMINin2LPYqtiu2K/Yp9mFINmI2LPYp9im2YQg2KfZhNil 2LnZgNmA2YDZhNin2YUg2YHZiiDYp9mE2LnZgNmA2YDZhNin2YLYp9iqINin2YTYudmA2YDYp9mF 2KnYjCDYp9mE2LnZgNmA2YDZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXZgNmA2Kkg2YjYqti32KjZitmA 2YDZgiDZhti42YDZgNin2YUg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KzZgNmA2YjYr9ipINin2YTYtNmA2YDZ gNin2YXZhNip2Iwg2KfZhNi52YDZgNmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdmA2YDYqSDZiNin2YTY pdiq2LXZgNmA2KfZhNin2Kog2YjYqtio2LPZiti3INin2YTYpdis2LHYp9ih2KfYqtiMINin2YTY udmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KrYsdi02YrYryDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINin 2YTYpdiv2KfYsdmK2KnYjCDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNiz2YTZiNmD 2YrYp9iqINin2YTYqtmB2KfZiNi2INin2YTZgdi52KfZhNiMINin2YTZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZ hNiw2KfYqtmK2Kkg2YTYrtio2YrYsSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqdiMINin 2LXZiNmEINin2YTYqNix2YjYqtmI2YPZiNmEINmI2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYqti52KfZhdmE INmF2Lkg2YPYqNin2LEg2KfZhNi02K7YtdmK2KfYqi4K2KfZhNil2LfYp9ixINin2YTYudin2YU6 Ci0J2YjYuNmK2YHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqSDZiNij2YfYr9in2YHZ h9inINmI2YXYudmI2YLYp9iqINmG2KzYp9it2YfYpy4gCi0J2K7Ytdin2KbYtSDZiNi12YHYp9iq INix2KzZhCDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqS4gCi0J2KfZhNiq2YbYuNmK2YUg 2KfZhNil2K/Yp9ix2Yog2YTZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkuIAotCdi52YbYp9i1 2LEg2KfZhNil2KjYr9in2Lkg2YjYp9mE2KXYqNiq2YPYp9ixINmB2Ykg2YXZhdin2LHYs9ipINij 2YbYtNi32Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE2KXYqti12KfZhNin 2KouIAotCdin2YTYrNmI2KfZhtioINin2YTYsdim2YrYs9mK2Kkg2YTZhNi52YTYp9mC2KfYqiDY p9mE2LnYp9mF2Kkg2YHZiSDYuNmEINin2YTYqtit2YjZhNin2Kog2KfZhNis2K/Zitiv2KkuIAot Cdin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2KrYt9io2YrZgiDZhti42KfZhSDYpdiv 2KfYsdipINin2YTYrNmI2K/YqSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqS4gCi0J2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDY p9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYqtix2LTZitivINin2YTZgtix2KfYsdin2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY qSAuIAotCdin2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2LPZhNmI2YPZitin2Kog2KfZ hNiq2YHYp9mI2LYg2KfZhNmB2LnYp9mELiAKLQnYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXY qSDZiNin2YTYqti32YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdmKIC4gCi0J2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDY p9mE2LnYp9mF2Kkg2YjZgtmI2KfYudivINin2YTYqNix2YjYqtmI2YPZiNmEINmI2KfZhNmF2LHY p9iz2YUg2YjYp9mE2KXYqtmK2YPZitiqIAotCdmF2LnZiNmC2KfYqiDYp9mE2KXYqNiv2KfYuSDZ iNin2YTYpdio2KrZg9in2LEg2YHZiSDZhdmF2KfYsdiz2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE 2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE2KXYqti12KfZhNin2Kog2KfZhNmF2LnYp9i12LHYqSAuCtmF2LPYqtmH 2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE2YM6Ci0J2YXYr9mK2LHZiCDZiNix2KTYs9in2KEg2KfZhNij2YLY s9in2YUg2YjYp9mE2LnYp9mF2YTZiNmGINmB2Ykg2YXYrNin2YQg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDY p9mE2LnYp9mF2Kkg2YjYp9mE2KXYudmE2KfZhSDYqNin2YTZh9mK2KbYp9iqINin2YTYrdmD2YjZ hdmK2Kkg2YjYp9mE2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYrtin2LXYqSDZiNin2YTZg9mI2KfYr9ixINin 2YTZhdmG2YjYtyDYqNmH2Kcg2KfYqtiu2KfYsCDYp9mE2YLYsdin2LHYp9iqINij2Ygg2KjZhtin 2KEg2YXYudmE2YjZhdin2Kog2K/YudmFINin2KrYrtin2LAg2KfZhNmC2LHYp9ixLgoK2YjYqNmH 2LDZhyDYp9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTY p9ix2YPYqSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmG INio2YXZgNmA2YjYttmA2YjYuSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDY qNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFINi52YTZ hdin2Ysg2KjYo9mGINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMjkwMCDYr9mI2YTYp9ixINij 2YXYsdmK2YPZiSDZhNmE2YHYsdivLiAgCtin2YXZg9in2YbZitipINiq2YbZgdmK2LAg2KfZhNio 2LHZhtin2YXYrCDZgdmKINiq2KfYsdmK2K4g2YjZhdmD2KfZhiDYp9iu2LEg2YLYryDZitiq2YbY p9iz2Kgg2YXYuSDYrNmH2KrZg9mFINin2YTZhdmI2YLYsdipCgoK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin 2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZhtin2KbY qCDZhdiv2YrYsSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqArYoyAvINiz2KfYsdipINi52KjYryDYp9mE2KzZiNin 2K8K2KzZiNin2YQg4oCTINmI2KfYqtizINin2KggOiAwMDIwMTA2Mjk5MjUxMArZh9in2KrZgSA6 IDAwMjAyMzc4MDA2OTMg4oCTIDAwMjAyMzc4MDA1ODMK2YHYp9mD2LMgOiAwMDIwMjM3ODAwNTcz IOKAkyAwMDIwMjM1ODY2MzIzCtin2YTYp9mK2YXZitmEIApTYXJhR3dhZGlAR21haWwuQ29tClNh cmFHd2FkaUBBaGFkSHIub3JnCgoKIAoKCti52YbZiNin2YYg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixCdin 2YTYqtin2LHZitiuCdmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8K2YXZgNmA2KfYrNiz2KrZitix INin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2YoJMTgg4oCTIDI5INin2LrYs9i3 2LMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCT2KXYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINiv2KjZii3Zhdin2YTZitiy 2YrYpyAK2YXZgNmA2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipCTE4 IOKAkyAyOSDYp9i62LPYt9izCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAk9il2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDY r9io2Yot2YXYp9mE2YrYstmK2KcgCtmF2YDZgNmA2YDYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix 2Kkg2KfZhNmF2K/Ysdiz2YrYqQkxLTEyINiz2KjYqtmF2KjYsQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJPY pdiz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2K/YqNmKLdmF2KfZhNmK2LLZitinIArZhdmA2YDZgNmA2KfYrNiz 2KrZitixINi62LPZitmEINin2YTYp9mF2YjYp9mECTgtMTkg2LPYqNiq2YXYqNixCdin2YTZgtin 2YfYsdipIOKAk9il2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDYr9io2Yot2YXYp9mE2YrYstmK2KcgCtmF2YDZ gNin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqQkxNS0yNiDYs9io2KrZ hdio2LEJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCT2KXYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINiv2KjZii3Zhdin2YTZ itiy2YrYpyAK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkJMTUt MjYg2LPYqNiq2YXYqNixCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAk9il2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDYr9io 2Yot2YXYp9mE2YrYstmK2KcgCgoKCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)