• =?UTF-8?B?2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfYq

  From marwa hassan@21:1/5 to All on Sun May 21 05:11:41 2017
  ICAg2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZ itipICAK2KrZgtiv2YUKICAgICAgICBNaW5pIE1CQSBpbiBTdHJhdGVnaWMgUGxhbm5pbmcgCtmF 2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2KfZhNmF 2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsQrZiNin2YTZhdmF2YbZiNitINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK 2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK 2YPZitipCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDYp9mE2YXZhdmE2YPYqSDYp9mE2YXY utix2KjZitipIArZhdmI2LnYryDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2YXZhiAxNSAg2KfZhNmJIDI2 INmK2YjZhNmK2YggIDIwMTcg2YUK2KjZh9iv2YEgOiAK2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYp9mE 2KPYs9in2YTZitioINin2YTYudmE2YXZitipINmI2KfZhNi52YXZhNmK2Kkg2KfZhNit2K/Zitir 2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiu2K/ZhdipINmB2Ykg2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE 2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmJ2Iwg2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINmB2Ykg2YXZ hdin2LHYs9ipINin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YTYqtit2YLZitmCINin 2YTZg9mB2KfYodipINmI2KfZhNmB2LnYp9mE2YrYqSDZgdmJINmF2KzYp9mEINin2YTYqtiu2LfZ iti3INin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2Ykg2YTZhNmF2YbYuNmF2KnYjCDZhdiz2KfYudiv2Kkg 2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2LnZhNmJINiq2LfYqNmK2YIg2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KrZh9in INmF2YYg2K7ZhNin2YQg2YHYp9i52YTZitiq2YfYpyDZgdmJINiq2LHYrNmF2Kkg2KfZhNiu2LfY tyDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2LnYqNixINmF2KzZhdmI2LnYqSDYp9mE2KPZh9iv 2KfZgSDYp9mE2KrYtNi62YrZhNmK2Kkg2KfZhNmC2KfYqNmE2Kkg2YTZhNmC2YrYp9izINmI2KfZ hNiq2Ykg2KrYrdmD2YUg2LPZhNmI2YMg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYpdiq2KzYp9mH2KfYqiDY o9iv2KfYptmH2KfYjCDZiti52YLYryDZh9iw2Kcg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2YXZh9mG 2Yog2YTZiti52LHYtiDZgdmKINin2LfYp9ix2Ycg2KfZhNi52KfZhSDYp9mE2Ykg2KPYs9in2YTZ itioINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YnYjCDYpdi52K/Yp9ivINin 2YTYrti32Kkg2KfZhNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitip2Iwg2YLZitin2LMg2KfZhNij2K/Yp9ih INin2YTZhdiq2YjYp9iy2YYg2YjZgdmC2Kcg2YTZhNmF2YbYuNmI2LEg2KfZhNmF2LnYp9i12LHY jCDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI2KPYs9in2YTZ itioINiq2K3ZhNmK2YTZh9inINmI2KrZgtmK2YrZhdmH2KfYjCDYqti32YjZitixINin2YTYo9iv 2KfYoSDYp9mE2KXZgtiq2LXYp9iv2Ykg2YjYp9mE2YXYpNiz2LPZiSDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDY p9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNi52KfZhSDZiNin2YTYrdmD2YjZhdmJ2Iwg2KfZhNiq2YXZitiyINmB 2Ykg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZhdik2LPYs9mJ2Iwg2K/ZiNixINin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog 2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZgdmJINiq2K3Ys9mK2YYg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNij2K/Yp9ihINin 2YTZhdik2LPYs9mJ2Iwg2KPYs9in2YTZitioINin2YTYsdmC2KfYqNipINi52YTZiSDYp9mE2K7Y t9ipINin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YrYqdiMINin2YTYqtiu2LfZiti3INmI2KfZhNmF2KrY p9io2LnYqSDZiNiq2YLZitmK2YUg2KfZhNij2K/Yp9ih2Iwg2KrYrti32YrYtyDZiNmF2LHYp9mC 2KjYqSDYp9mE2KXZhtiq2KfYrCDZgdmJINi22YjYoSDYp9mE2YXYudin2YrZitixINmI2KfZhNmF 2KrYutmK2LHYp9iqINin2YTYudin2YTZhdmK2KkuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE 2YMgOiAK2YjZg9mE2KfYoSDYp9mE2YjYstin2LHYp9iqINmI2LHYpNmI2LPYp9ihINmF2KzYp9mE 2LMg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjZhdiv2YrYsdmIINin2YTYudmF2YjZhSDZiNmF2K/Zitix2Ygg 2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTYqtiu2LfZiti3INmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2YjYp9mE2YXYqtin 2KjYudipINmI2KfZhNmF2LHYtNit2YjZhiDZhNi02LrZhCDYqtmE2YMg2KfZhNmI2LjYp9im2YEg 2YjZg9mEINiw2KfYqiDYp9mE2LXZhNipLgoK2YjYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipICDZ itiz2LHZh9inINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYs9in2YfZhdipINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPY qSDZgdmKINij2LnZhdin2YQg2KfZhNmB2KfYudmE2YrYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrYrNix 2KjYqSDZhdmF2YrYstipINij2Ygg2KjYp9mE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtNip2Iwg 2YPYsNmE2YMg2KrYsdi02YrYrSDZhdmGINiq2LHZiNmGINmF2YYg2YPZiNin2K/YsSDZhdik2LPY s9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqSDZiNiq2YXZhtitINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK 2Kkg2YXZgti52K/YpyDYrtin2YXYsyDZhdis2KfZhtinINmB2Yog2K3Yp9mEINiq2LHYtNmK2K0g 2LPZitin2K/YqtmD2YUg2KfYsdio2Lkg2KfZgdix2KfYryDZhdmGINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin 2YTZhdmI2YLYsdipLgrZhNmE2KrYs9is2YrZhCDZitix2KzZiSDYp9mE2LbYuti3INmH2YbYpwrY qtij2YPZitivINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkK2YrYqtmFINil2LHYs9in2YQg2K7Yt9in2Kgg2KfZ hNmF2LTYp9ix2YPYqSDYp9mE2LHYs9mF2Ykg2KfZiCDYqti52KjYptipINin2YTZhtmF2YjYsNis INin2YTZhdix2YHZgiDZhdmI2LbYrSDYqNipINij2LPZhdin2KEg2KfZhNmF2LHYtNit2YrZhiDi gJMg2YXZhtin2LXYqNmH2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAtICDYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3 IOKAkyDYt9ix2YrZgtipINiz2K/Yp9ivINix2LPZiNmFINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkKICgg2YPY p9i0INin2YjZhCDYo9mK2KfZhSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDYp9mIINio2KrYrdmI2YrZhCDYqNmG 2YPZiSDZgtio2YQg2KjYr9ihINin2YTZhti02KfYtynZiNi12YjYsdipINmF2YYg2KrYsNmD2LHY qSDYp9mE2LfZitix2KfZhiDYudmE2YXYp9mLINio2KPZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHY p9mDINi02KfZhdmE2Kkg2KfZhNin2YLYp9mF2KkgICAKIAogCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE 2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YbYp9im2Kgg 2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZhNis2YjYp9iv Ctis2YjYp9mEOiAwMDIwMTExMjY5NDYwOArZh9in2KrZgTogMDAyMDIzNzgwMDY5MyDigJMgMDAy MDIzNzgwMDU4MwrZgdin2YPYszogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwoK2KjY sdmK2K/ZiiDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZinNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KCgoKCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From marwa hassan@21:1/5 to All on Mon May 29 04:55:58 2017
  ICAg2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZ itipICAK2KrZgtiv2YUKICAgICAgICBNaW5pIE1CQSBpbiBTdHJhdGVnaWMgUGxhbm5pbmcgCtmF 2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog2KfZhNmF 2YfZhtmKINin2YTZhdi12LrYsQrZiNin2YTZhdmF2YbZiNitINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK 2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK 2YPZitipCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8gOiDYp9mE2YXZhdmE2YPYqSDYp9mE2YXY utix2KjZitipIArZhdmI2LnYryDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2YXZhiAxNSAg2KfZhNmJIDI2 INmK2YjZhNmK2YggIDIwMTcg2YUK2KjZh9iv2YEgOiAK2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYp9mE 2KPYs9in2YTZitioINin2YTYudmE2YXZitipINmI2KfZhNi52YXZhNmK2Kkg2KfZhNit2K/Zitir 2Kkg2KfZhNmF2LPYqtiu2K/ZhdipINmB2Ykg2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE 2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmJ2Iwg2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2YXZh9in2LHYp9iqINmB2Ykg2YXZ hdin2LHYs9ipINin2YTYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YTYqtit2YLZitmCINin 2YTZg9mB2KfYodipINmI2KfZhNmB2LnYp9mE2YrYqSDZgdmJINmF2KzYp9mEINin2YTYqtiu2LfZ iti3INin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2Ykg2YTZhNmF2YbYuNmF2KnYjCDZhdiz2KfYudiv2Kkg 2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2LnZhNmJINiq2LfYqNmK2YIg2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KrZh9in INmF2YYg2K7ZhNin2YQg2YHYp9i52YTZitiq2YfYpyDZgdmJINiq2LHYrNmF2Kkg2KfZhNiu2LfY tyDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2LnYqNixINmF2KzZhdmI2LnYqSDYp9mE2KPZh9iv 2KfZgSDYp9mE2KrYtNi62YrZhNmK2Kkg2KfZhNmC2KfYqNmE2Kkg2YTZhNmC2YrYp9izINmI2KfZ hNiq2Ykg2KrYrdmD2YUg2LPZhNmI2YMg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYpdiq2KzYp9mH2KfYqiDY o9iv2KfYptmH2KfYjCDZiti52YLYryDZh9iw2Kcg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2YXZh9mG 2Yog2YTZiti52LHYtiDZgdmKINin2LfYp9ix2Ycg2KfZhNi52KfZhSDYp9mE2Ykg2KPYs9in2YTZ itioINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YnYjCDYpdi52K/Yp9ivINin 2YTYrti32Kkg2KfZhNil2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitip2Iwg2YLZitin2LMg2KfZhNij2K/Yp9ih INin2YTZhdiq2YjYp9iy2YYg2YjZgdmC2Kcg2YTZhNmF2YbYuNmI2LEg2KfZhNmF2LnYp9i12LHY jCDYp9mE2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI2KPYs9in2YTZ itioINiq2K3ZhNmK2YTZh9inINmI2KrZgtmK2YrZhdmH2KfYjCDYqti32YjZitixINin2YTYo9iv 2KfYoSDYp9mE2KXZgtiq2LXYp9iv2Ykg2YjYp9mE2YXYpNiz2LPZiSDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDY p9mE2YLYt9in2Lkg2KfZhNi52KfZhSDZiNin2YTYrdmD2YjZhdmJ2Iwg2KfZhNiq2YXZitiyINmB 2Ykg2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZhdik2LPYs9mJ2Iwg2K/ZiNixINin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog 2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZgdmJINiq2K3Ys9mK2YYg2KzZiNiv2Kkg2KfZhNij2K/Yp9ihINin 2YTZhdik2LPYs9mJ2Iwg2KPYs9in2YTZitioINin2YTYsdmC2KfYqNipINi52YTZiSDYp9mE2K7Y t9ipINin2YTYpdiz2KrYsdin2KrZitis2YrYqdiMINin2YTYqtiu2LfZiti3INmI2KfZhNmF2KrY p9io2LnYqSDZiNiq2YLZitmK2YUg2KfZhNij2K/Yp9ih2Iwg2KrYrti32YrYtyDZiNmF2LHYp9mC 2KjYqSDYp9mE2KXZhtiq2KfYrCDZgdmJINi22YjYoSDYp9mE2YXYudin2YrZitixINmI2KfZhNmF 2KrYutmK2LHYp9iqINin2YTYudin2YTZhdmK2KkuCtmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YHZiiDYsNmE 2YMgOiAK2YjZg9mE2KfYoSDYp9mE2YjYstin2LHYp9iqINmI2LHYpNmI2LPYp9ihINmF2KzYp9mE 2LMg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjZhdiv2YrYsdmIINin2YTYudmF2YjZhSDZiNmF2K/Zitix2Ygg 2KXYr9in2LHYp9iqINin2YTYqtiu2LfZiti3INmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2YjYp9mE2YXYqtin 2KjYudipINmI2KfZhNmF2LHYtNit2YjZhiDZhNi02LrZhCDYqtmE2YMg2KfZhNmI2LjYp9im2YEg 2YjZg9mEINiw2KfYqiDYp9mE2LXZhNipLgoK2YjYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipICDZ itiz2LHZh9inINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYs9in2YfZhdipINmI2KfZhNmF2LTYp9ix2YPY qSDZgdmKINij2LnZhdin2YQg2KfZhNmB2KfYudmE2YrYp9iqINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrYrNix 2KjYqSDZhdmF2YrYstipINij2Ygg2KjYp9mE2K3YttmI2LEg2YjYp9mE2YXZhtin2YLYtNip2Iwg 2YPYsNmE2YMg2KrYsdi02YrYrSDZhdmGINiq2LHZiNmGINmF2YYg2YPZiNin2K/YsSDZhdik2LPY s9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqSDZiNiq2YXZhtitINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK 2Kkg2YXZgti52K/YpyDYrtin2YXYsyDZhdis2KfZhtinINmB2Yog2K3Yp9mEINiq2LHYtNmK2K0g 2LPZitin2K/YqtmD2YUg2KfYsdio2Lkg2KfZgdix2KfYryDZhdmGINmF2KTYs9iz2KrZg9mFINin 2YTZhdmI2YLYsdipLgrZhNmE2KrYs9is2YrZhCDZitix2KzZiSDYp9mE2LbYuti3INmH2YbYpwrY qtij2YPZitivINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkK2YrYqtmFINil2LHYs9in2YQg2K7Yt9in2Kgg2KfZ hNmF2LTYp9ix2YPYqSDYp9mE2LHYs9mF2Ykg2KfZiCDYqti52KjYptipINin2YTZhtmF2YjYsNis INin2YTZhdix2YHZgiDZhdmI2LbYrSDYqNipINij2LPZhdin2KEg2KfZhNmF2LHYtNit2YrZhiDi gJMg2YXZhtin2LXYqNmH2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAtICDYp9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3 IOKAkyDYt9ix2YrZgtipINiz2K/Yp9ivINix2LPZiNmFINin2YTZhdi02KfYsdmD2KkKICgg2YPY p9i0INin2YjZhCDYo9mK2KfZhSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDYp9mIINio2KrYrdmI2YrZhCDYqNmG 2YPZiSDZgtio2YQg2KjYr9ihINin2YTZhti02KfYtynZiNi12YjYsdipINmF2YYg2KrYsNmD2LHY qSDYp9mE2LfZitix2KfZhiDYudmE2YXYp9mLINio2KPZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHY p9mDINi02KfZhdmE2Kkg2KfZhNin2YLYp9mF2KkgICAKIAogCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE 2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YbYp9im2Kgg 2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2K/YsdmK2KgK2KMgLyDYs9in2LHYqSDYudio2K8g2KfZhNis2YjYp9iv Ctis2YjYp9mEOiAwMDIwMTExMjY5NDYwOArZh9in2KrZgTogMDAyMDIzNzgwMDY5MyDigJMgMDAy MDIzNzgwMDU4MwrZgdin2YPYszogMDAyMDIzNzgwMDU3MyDigJMgMDAyMDIzNTg2NjMyMwoK2KjY sdmK2K/ZiiDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZinNhcmFnd2FkaUBnbWFpbC5jb20KCgoKCgo=

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)