• =?UTF-8?B?2YHYp9i52YTZitin2Kog2LTZh9ixINiz2KjYqtmF2KjYsSDYrtmE2KfZhCDYp

    From =?UTF-8?B?2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr@21:1/5 to All on Sun Jul 23 00:13:29 2017
    Ctin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrY qQrZgdin2LnZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2LPYqNiq2YXYqNixINiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHY qSDZhdmGIDEwINin2YTZiSAxNCDYs9io2KrZhdio2LEgMjAxN9mFCiAK2KfZhNix2LPZiNmFINio 2KfZhNiv2YjZhNin2LEgCdmF2YPYp9mGINin2YTYpdmG2LnZgtin2K8gCdin2YTYqtin2LHZitiu IAnYo9iz2YUg2KfZhNmG2LTYp9i3IAnZhSAKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2YXYp9mE 2K/ZitmBIAkxMCDYp9mE2YkgMTQgCdiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2YLY p9mG2YjZhtmK2Kkg2YjYp9mE2KXYs9iq2LTYp9ix2YrYqSAJMQoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdip IOKAkyDZhdin2YTYr9mK2YEgCTEwINin2YTZiSAxNCAJ2KfZhNiz2KzZhNin2Kog2KfZhNmF2K3Y p9iz2KjZitipINmI2KXYudiv2KfYryDZhdmK2LLYp9mGINin2YTZhdix2KfYrNi52Kkg2YjZhdi3 2KfYqNmC2Kkg2YPYtNmBINin2YTZhdi12LHZiNmB2KfYqiAJMgoxNDAwCdin2YTZgtin2YfYsdip IOKAkyDZhdin2YTYr9mK2YEgCTEwINin2YTZiSAxNCAJ2KrYtdmF2YrZhSDZhti42YUg2YXYudmE 2YjZhdin2Kog2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2KkgCTMKMTQwMAnYp9mE2YLYp9mH 2LHYqSDigJMg2YXYp9mE2K/ZitmBIAkxMCDYp9mE2YkgMTQgCdmF2YfYp9ix2Kog2KfYudiv2KfY ryDYp9mE2YfZitin2YPZhCDYp9mE2KrZhti42YrZhdmK2Kkg2YjYqtmI2LXZitmBINin2YTZiNi4 2KfYptmBINmI2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2KPYr9in2KEgCTQK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZ hdi52YTZiNmF2KfYqgrZitmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZhtin2KbYqCDZ hdiv2YrYsSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqArYoyAvINiz2KfYsdipINi52KjYryDYp9mE2KzZiNin2K8K 2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMTEyNjk0NjA4CjAwMjAyMzc4MDA1ODMgLSAwMDIwMjM3ODAwNjkzINmH 2YDYp9iq2YE6CiAwMDIwMjM1ODY2MzIzIC0gMDAyMDIzNzgwMDU3MyDZgdin2YPYszoKICDYp9mE 2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yk6ICAgU2FyYUBBaGFkSHIub3JnCnNhcmFnd2Fk aUBnbWFpbC5jb20K2KfZhNmF2YjZgti5INin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmJOiB3d3cuQWhhZEhy Lm9yZyAK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)