• Yahoo! Yehey! Bakit ganito ang mga Pilipino? Gaya-gaya

    From Dennis jean Thompson@21:1/5 to All on Sun Sep 6 23:50:15 2020
    bobo kasi ang mga pilipino.

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)