• KILL DUTERTE: Isang tao Dapat Abutin Upang Patayin si Duterte Ang P

  From eatshitaioe2@21:1/5 to Ras on Thu Apr 16 09:41:09 2020
  "Ras" <moaulanui@hotmail.co.nz> wrote in news:R5EhG.1213142$ek.239143 @fx48.iad:
  Isang tao Dapat Abutin Upang Patayin si Duterte Ang Pedophile


  He's a lunatic, and a pig

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)