• Video using my poem

    From Ilya Shambat@21:1/5 to All on Sat Oct 22 02:41:02 2022
    Video by Katya Venter using my poem: https://www.youtube.com/watch?v=L7kKutG-jk0

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)