• Unholy Trinity: Sex, Money, Power

    From Raskolynikov@21:1/5 to All on Sat May 7 09:15:47 2022
    Amen

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)