• =?UTF-8?B?8J+Sr+KchW5leG9iZXQ4OCDguYDguKfguYfguJrguKrguKXguYfguK3guJXgu

    From Gina haha@21:1/5 to All on Tue Nov 28 09:51:08 2023
    bmV4b2JldDg4IOC5gOC4m+C5h+C4meC4reC4teC4geC4q+C4meC4tuC5iOC4h+C4hOC5iOC4suC4 ouC5gOC4geC4oeC4quC4peC5h+C4reC4leC4reC4reC4meC5hOC4peC4meC5jOC4meC5ieC4reC4 h+C5g+C4q+C4oeC5iOC4l+C4teC5iOC4geC4s+C4peC4seC4h+C4oeC4suC5geC4o+C4h+C5g+C4 meC4guC4k+C4sOC4meC4teC5iSDguJTguYnguKfguKLguKPguLnguJvguYHguJrguJrguYDguIHg uKHguJfguLXguYjguJfguLHguJnguKrguKHguLHguKIg4LiB4Lij4Liy4Lif4Li04LiB4Liq4Lin 4Lii4LiH4Liy4LihIOC5geC4peC4sOC4reC4seC4leC4o+C4suC4geC4suC4o+C4iOC5iOC4suC4 ouC5gOC4h+C4tOC4meC4o+C4suC4h+C4p+C4seC4peC4l+C4teC5iOC4quC4ueC4hyDguIjguLbg uIfguJfguLPguYPguKvguYnguYTguJTguYnguKPguLHguJrguITguKfguLLguKHguJnguLTguKLg uKHguIjguLLguIHguJzguLnguYnguYDguKXguYjguJnguYDguJvguYfguJnguIjguLPguJnguKfg uJnguKHguLLguIEKCuC4l+C4teC5iCBXWTg4IOC5gOC4o+C4suC4oeC4teC5gOC4geC4oeC4quC4 peC5h+C4reC4lSBuZXhvYmV0ODgg4LmD4Lir4LmJ4LmA4Lil4Li34Lit4LiB4LmA4Lil4LmI4LiZ 4Lih4Liy4LiB4Lih4Liy4Lii4LiB4Lin4LmI4LiyIDEwMCDguYDguIHguKEg4Lij4Lix4Lia4Lij 4Lit4LiH4Lin4LmI4Liy4LiV4Lit4Lia4LmC4LiI4LiX4Lii4LmM4LiX4Li44LiB4LiE4Lin4Liy 4Lih4LiV4LmJ4Lit4LiH4LiB4Liy4Lij4LiC4Lit4LiH4Lic4Li54LmJ4LmA4Lil4LmI4LiZIOC5 hOC4oeC5iOC4p+C5iOC4suC4iOC4sOC5gOC4m+C5h+C4meC5gOC4geC4oeC4quC4peC5h+C4reC4 leC4hOC4peC4suC4quC4quC4tOC4gSDguYDguIHguKHguKrguKXguYfguK3guJXguJjguLXguKHg uYHguJ/guJnguJXguLLguIvguLUg4LmA4LiB4Lih4Liq4Lil4LmH4Lit4LiV4LiY4Li14Lih4Lic 4Lil4LmE4Lih4LmJIOC4q+C4o+C4t+C4reC5gOC4geC4oeC4quC4peC5h+C4reC4leC4mOC4teC4 oeC4reC4t+C5iOC4meC5hiDguIHguYfguKHguLXguYPguKvguYnguYDguKXguLfguK3guIHguYDg uKXguYjguJnguITguKPguJrguITguKPguLHguJkK8J+TjPCfk4zwn5OM8J+TjPCfk4zwn5OM8J+T jPCfk4wK8J+TsiDguJfguLLguIfguYDguILguYnguLIgV1k4OCDwn5OyCmh0dHBzOi8vY3V0dC5s eS9ISG9DVHd5Cgrwn5K4IOC4quC4oeC4seC4hOC4o+C4quC4oeC4suC4iuC4tOC4gSDwn5K4Cmh0 dHBzOi8vY3V0dC5seS9SUmVDVHd5CgrimqHvuI/wn5Oe4LiV4Li04LiU4LiV4LmI4Lit4LmA4Lij 4Liy8J+TnuKaoe+4jwpMSU5FOiBAd3k4OHdpbgpodHRwczovL2N1dHQubHkvTGlDVHd5Cgrwn5Oy IFdZODgg8J+Tsgrwn46wIOC5gOC4peC5iOC4meC5gOC4geC4oeC4quC4peC5h+C4reC4lSDwn46w IArwn5OMIOC4o+C4seC4muC5gOC4hOC4o+C4lOC4tOC4leC4n+C4o+C4tSAxMDAg4Lia4Liy4LiX CvCfkrgg4LmA4Lie4Li14Lii4LiH4Lid4Liy4LiB4LmA4LiC4LmJ4LiyIDEwMCDguJrguLLguJfg uILguLbguYnguJnguYTguJsg8J+SuAoK4LiZ4Lit4LiB4LiI4Liy4LiB4LiZ4Li14LmJIOC5gOC4 geC4oeC4quC4peC5h+C4reC4lSBuZXhvYmV0ODgg4LiX4Li14LmIIFdZODgg4Lii4Lix4LiH4Lih 4Li14Lit4Lix4LiV4Lij4Liy4LiB4Liy4Lij4LiI4LmI4Liy4Lii4LmA4LiH4Li04LiZ4Lij4Liy 4LiH4Lin4Lix4Lil4LiX4Li14LmI4Liq4Li54LiHIOC4iOC4tuC4h+C4l+C4s+C5g+C4q+C5ieC4 oeC4teC5guC4reC4geC4suC4quC4peC4uOC5ieC4meC4o+C4suC4h+C4p+C4seC4peC5geC4iOC5 h+C4hOC4nuC4reC4leC4geC5ieC4reC4meC5guC4leC5hOC4lOC5ieC4muC5iOC4reC4ouC4hOC4 o+C4seC5ieC4hyDguYDguKPguLXguKLguIHguYTguJTguYnguKfguYjguLLguYDguJvguYfguJng uYDguKfguYfguJrguKrguKXguYfguK3guJXguJfguLXguYjguYHguIjguYfguITguJ7guK3guJXg uYHguJXguIHguJrguYjguK3guKLguJfguLXguYjguKrguLjguJTguYHguKvguYjguIfguKvguJng uLbguYjguIfguYDguKXguKLguJfguLXguYDguJTguLXguKLguKcKCuC4meC4reC4geC4iOC4suC4 geC5gOC4geC4oeC4quC4peC5h+C4reC4lSBuZXhvYmV0ODgg4LmB4Lil4LmJ4LinIFdZODgg4Lii 4Lix4LiH4Lih4Li14LmA4LiB4Lih4Liq4Lil4LmH4Lit4LiV4Lit4Lit4LiZ4LmE4Lil4LiZ4LmM 4LiI4Liy4LiB4LiE4LmI4Liy4Lii4LiU4Lix4LiH4Lit4Li34LmI4LiZ4LmGIOC5g+C4q+C5ieC5 gOC4peC4t+C4reC4geC5gOC4peC5iOC4meC4reC4teC4geC4oeC4suC4geC4oeC4suC4ouC4geC4 p+C5iOC4siAxLDAwMCDguYDguIHguKEg4LmA4Lij4Li14Lii4LiB4LmE4LiU4LmJ4Lin4LmI4Liy 4Lih4Li14LmA4LiB4Lih4LmD4Lir4LmJ4LmA4Lil4Li34Lit4LiB4LmA4Lil4LmI4LiZ4LiE4Lij 4Lia4LiX4Li44LiB4LiE4Lin4Liy4Lih4LiV4LmJ4Lit4LiH4LiB4Liy4Lij4Lit4Lii4LmI4Liy 4LiH4LmB4LiZ4LmI4LiZ4Lit4LiZCgrguJnguK3guIHguIjguLLguIHguJnguLXguYkgV1k4OCDg uKLguLHguIfguKHguLXguKPguLDguJrguJrguJ3guLLguIEt4LiW4Lit4LiZ4LmA4LiH4Li04LiZ 4Lit4Lix4LiV4LmC4LiZ4Lih4Lix4LiV4Li04LiX4Li14LmI4Lij4Lin4LiU4LmA4Lij4LmH4Lin 4LiX4Lix4LiZ4LmD4LiIIOC4oOC4suC4ouC5g+C4mSAzIOC4meC4suC4l+C4tSDguJzguLnguYng uYDguKXguYjguJnguKrguLLguKHguLLguKPguJbguJ3guLLguIHguYDguIfguLTguJnguYDguILg uYnguLLguYDguKXguYjguJnguKvguKPguLfguK3guJbguK3guJnguYDguIfguLTguJnguKPguLLg uIfguKfguLHguKXguK3guK3guIHguYTguJTguYnguK3guKLguYjguLLguIfguKPguKfguJTguYDg uKPguYfguKfguYHguKXguLDguKrguLDguJTguKfguIHguKrguJrguLLguKI=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)