• =?UTF-8?B?2KjYsdin2YXYrCDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNmF2YfZhtmKINin2

    From howida arab@21:1/5 to All on Mon Oct 21 05:54:07 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CtmI2K3Yr9ipINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutixCtiq 2K/YudmI2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yo6CtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINin2YTZhdin 2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2YLYsdixINin2YbYudmC2KfYr9mH2Kcg2YHZ iiDYr9mK2LPZhdio2LEyMDE52YUK2YjYp9mE2YXZhdmG2YjYrSDZhdmGINis2KfZhdi52Kkg2YXZ itiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9ipINin2YTYo9mF2LHZ itmD2YrYqQoKKE1pbmkgTUJBKQrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYo9i52YXY p9mEINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEK2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6 INin2YTZgtin2YfYsdmHIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkK 2YXZiNi52K8g2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6INmF2YYgMTUgINin2YTZiSAyNiAg2K/Zitiz2YXY qNixIDIwMTkg2YUK2LnYtNix2Kkg2KPZitin2YUg2KrYr9ix2YrYqNmK2KkKCj09PT09PT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PQoKTWluaSBNQkEgaW4gIEhSTQrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfY sdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi6 2LEK2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6INin2YTZgtin2YfYsdmHIOKAkyDYrNmF2YfZ iNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2YcK2YXZiNi52K8g2KfZhNin2YbYudmC2KfYryA6 INmF2YYgOCAg2KfZhNmJIDE5INiv2YrYs9mF2KjYsSAyMDE5INmFCgoKCgoK2YjYqNmH2LDZhyDY p9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPY qSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio2YXZ gNmA2YjYttmA2YjYuSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg 2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFLgoKCgoKCgoKCgog CgogIAo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)