• =?UTF-8?B?VGVyZSBww6RldmFzdC4=?=

    From K@21:1/5 to All on Fri Jul 29 03:09:41 2022
    8J+Zggrwn5mCCvCfmYLwn5mCCvCfmYLwn5mC8J+Zggrwn5mC8J+ZgvCfmYLwn5mC8J+Zggrwn5mC 8J+ZgvCfmYLwn5mC8J+ZgvCfmYIK8J+ZgvCfmYLwn5mC8J+ZgvCfmYLwn5mCCvCfmYLwn5mC8J+Z gvCfmYLwn5mCCvCfmYLwn5mC8J+Zggrwn5mC8J+Zggrwn5mCCvCfmYI=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)