• =?UTF-8?B?2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKIDog2KrZhtmF2YrYq

    From hams mohamed@21:1/5 to All on Sun Nov 17 05:45:45 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHY p9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2KfZhNio2LHZhtin 2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKCtiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KfY rdi12KfYptmK2Kkg2YHZiSDYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitip IArYtNix2YUg2KfZhNi02YrYriDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Ycg2YXYtdixINin2YTYudix2KjZ itipCtmF2YYgMTkg2KfZhNmJIDIzINmK2YbYp9mK2LEgMjAxOdmFICAK2YrZh9iv2YEg2KfZhNio 2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2YogOiDYqti12YXZitmFINin2LPYqtix2KfYqtmK2KzZitin2Kog2YjY rti32Lcg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KjZhdinINmK2K3ZgtmCINin2LPY qtmF2LHYp9ix2YrYqSDZg9mB2KfYodipINmI2YHYp9i52YTZitipINin2YTYo9iv2KfYoSAuINin 2LnYr9in2K8g2YjYqtmG2YHZitiwINmI2KrZgtmI2YrZhSDYrti32Lcg2KfZhNiq2K/YsdmK2Kgg LiDYqtiu2LfZiti3INin2YTZhdiz2KfYsSDYp9mE2YjYuNmK2YHZiSDZiNix2KjYt9mHINio2KfZ hNmF2LPYp9ixINin2YTYqtiv2LHZitio2YkgINio2YXYpyDZitix2LTYryDYp9mE2KfYs9iq2KvZ hdin2LEg2YHZiSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqCAuINiq2LfYqNmK2YIg2YbYuNin2YUg2KrZgtmK2YrZ hSDYp9iv2KfYoSDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGINmI2KrZgdi52YrZhCDZhdiu2LHYrNin2KrZhyDY qNmF2Kcg2YrYrdmC2YIg2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE2KPYr9in2KEgLiDZhdmK2YPZhtipINmG2LjY p9mFINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KjZhdinINmK2KrZ iNin2YHZgiDZhdi5INmF2KrYt9mE2KjYp9iqINin2YTZgtix2YYg2KfZhNmI2KfYrdivINmI2KfZ hNi52LTYsdmK2YYgCuKAognYp9mE2YXYs9iq2YfYr9mB2YjZhiA6ICDZhdiv2YrYsdmIINin2YTY udmF2YjZhS4K4oCiCdmF2K/Zitix2Ygg2YjYsdik2LPYp9ihINmI2K3Yr9in2Kog2KfZhNiq2LfZ iNmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2YkuCuKAognZhdiv2YrYsdmIINmI2LHYpNiz2KfYoSDZiNit2K/Y p9iqINin2YTZhdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipLgrigKIJ2YXYr9mK2LHZiCDZiNix2KTY s9in2KEg2YjYrdiv2KfYqiDYtNik2YjZhiDYp9mE2LnYp9mF2YTZitmGLgrigKIJ2YXYr9mK2LHZ iCDZiNix2KTYs9in2KEg2YjYrdiv2KfYqiDYp9mE2KfYr9in2LHYp9iqINin2YTZhdin2YTZitip LgrigKIJLSDZhdiv2YrYsdmIINmI2LHYpNiz2KfYoSDZiNit2K/Yp9iqINin2YTYtNik2YjZhiDY p9mE2KfYr9in2LHZitipLgrigKIJ2YXYr9mK2LHZiCDZiNix2KTYs9in2KEg2YjYrdiv2KfYqiDY p9mE2LTYpNmI2YYg2KfZhNmC2KfZhtmI2YbZitipLgrZiNio2YfYsNmHINin2YTZhdmG2KfYs9io 2Kkg2YrYs9i52K/ZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmI2KrYudmF2YrZ hSDYrti32KfYqNmG2Kcg2LnZhNmJINin2YTZhdmH2KrZhdmK2YYg2KjZhdmI2LbZiNi5INin2YTY qNix2YbYp9mF2Kwg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis 2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFINi52YTZhdin2Ysg2KjYo9mGINix2LPZiNmFINin2YTY p9i02KrYsdin2YMgMTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINij2YXYsdmK2YPZiSDZhNmE2YHYsdivLgrZhNmF 2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZ hCDZhdi5CtmI2K3Yr9mHINin2YTYqNix2KfZhdisINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQgCtis2YjY p9mEIDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEK2YfYp9iq2YEgOiAwMDIwMjM3ODAwNjkzIOKAkyAwMDIwMjM3 ODAwNTgzCtmF2YHZg9ix2Ycg2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg 2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDZhNmE2KjYsdin2YXYrCDZiNmI2LHYtCDYudmF2YQg2KjYqtmG2LnZ gtivINmB2Ykg2LTZh9ixINmK2YbYp9mK2LEgMjAyMNmFCtin2YTYp9io2K/Yp9i5INin2YTZhdik 2LPYs9mJINmI2K/ZiNixINin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDZgdmJINiq 2YbZhdmK2Kkg2K/Yp9iu2YQg2KfZhNmF2YbYuNmF2KfYqiAJ2KfZhNmC2YjYudivINin2YTZgtin 2YbZiNmG2YrYqSDZgdmJINi52YLZiNivIEJvb3QK2KfYrNix2KfYoSDYp9mE2KrYr9mC2YrZgiDZ iNmD2LTZgSDYp9mE2KfYrdiq2YrYp9mEINio2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZ itinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiAJ2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2KrZhdmK2LLYqSDZ hNmE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYrdmD2YjZhdmK2Kkg2YXYuSDZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNin 2LnZhdin2YQgCtin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Ykg2YHZiSDYp9mE 2KjZhNiv2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2K3ZhNmK2KfYqiAJ2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYtNix2YjY udin2Kog2YjZhti42YUg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqIArYp9mE2KfYudiq2KjYp9ix2KfYqiDY p9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2Kkg2KfZhNmJINiq2K3Zg9mFINi12YrYp9i62Kkg2KfZhNi52YLZiNiv INmI2KfZhNin2KrZgdin2YLZitin2Kog2KfZhNiv2YjZhNmK2KkgCdin2YTYqtmC2YjZitmFINin 2YTYsNin2KrZiSDYp9mE2YXYpNiz2LPZiSDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrYudmE2YrZhSDY p9mE2LnYp9mE2YkgCtil2LnYr9in2K8g2KfZhNmC2YjYp9im2YUg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjZ gdmC2Kcg2YTZhdi52KfZitmK2LEg2KfZhNmF2K3Yp9iz2KjYqSDYp9mE2K/ZiNmE2YrYqSDYqNin 2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTYrNiv2KfZiNmEINin2YTYp9mE2YPYqtix2YjZhtmK2KkgCdin2LnY r9in2K8g2KfZhNmF2YjYp9iy2YbYp9iqINin2YTYqti02LrZitmE2YrYqSDZiNin2YTZhdin2YTZ itipINmI2KrYrdmE2YrZhCDYp9mE2KfZhtit2LHYp9mB2KfYqiAK2KfZhNiq2K/Yp9io2YrYsSDY p9mE2YjZgtin2KbZitipINin2YTZhdin2YTZitipINmB2Ykg2KfZhNio2YbZiNmDCdin2YTYp9iq 2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmJINin2YTYqtmG2LjZitmFINmI2KrYqNiz2YrY tyDYp9mE2KfYrNix2KfYodin2KogCtin2LPYqtix2KrZitis2YrYp9iqINmI2KrZgtmG2YrYp9iq INin2LnYr9in2K8g2YjYp9iv2KfYsdipINin2YTYudmC2YjYryDZiNin2YTYrdivINmF2YYg2KfZ hNmF2K7Yp9i32LEg2KfZhNmF2KfZhNmK2Kkg2YjYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2KkgCdin2YTYqtmF 2YrZg9mGINin2YTYp9iv2KfYsdmJINmI2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNiz2YTZiNmD2Ykg2YTZ hNmF2YjYuNmB2YrZhiDYp9mE2KfYr9in2LHZitmGIArYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYs9iq 2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2YHZiSDYuNmEINin2YTZhdiq2LrZitix2KfYqiDYp9mE2LnYp9mE2YXZ itipIAnYpdi52K/Yp9ivINin2YTZhdmI2KfYstmG2KfYqiDYp9mE2YXZiNis2YfYqSDYqNin2YTY p9mH2K/Yp9mBCtin2YTYttio2Lcg2KfZhNin2K3Ytdin2KbZiSDZhNmE2LnZhdmE2YrYp9iqINmI 2KrYt9io2YrZgtin2Kog2K7Ysdin2KbYtyDYp9mE2KzZiNiv2KkgCdil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmB 2LnYp9mE2YrYp9iqINmI2KfZhNmF2KTYqtmF2LHYp9iqIArYp9mE2YbYuNmFINin2YTYrdiv2YrY q9ipINmB2Ykg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYtNiq2LHZitin2Kog2YjYp9mE2YXYrtin2LLZhgnY p9i52K/Yp9ivINmI2KrYp9mH2YrZhCDYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSAK2KrY p9mH2YrZhCDYp9mE2KfYrdi12KfYptmJINmF2LnZhNmI2YXYp9iqINin2YTZhdmD2KrYqNin2Kog 2KfZhNmF2K/Ysdiz2YrYqSDZhNmE2LnZhdmEINmB2Ykg2KfZhNio2YrYptipINin2YTYsdmC2YXZ itipIAnYpdi52K/Yp9iv2KfZhNmF2YjYp9iy2YbYp9iqINmD2KPYs9in2LMg2YTZhNix2YLYp9io 2Kkg2YjYqtmC2YrZitmFINin2YTYp9iv2KfYoQoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)