• December 13th B-days

  From Ron Hearn@21:1/5 to All on Wed Dec 12 22:57:48 2018
  Wayne Bennett, guitar, 1933 (d. Nov. 28, 1992)

  Borah Bergman, piano, 1933 (d. Oct. 18, 2012)

  Betty Bradley, vocal, 1916 (d.1988)

  Jackie Davis, organ, 1920 (d. Nov. 2, 1999)

  Mark Elf, guitar, 1949

  Chuck Findley, trumpet, flugelhorn, trombone, 1947

  Sonny Greer, drums, 1895 (d. Mar. 23, 1982)

  Tiger Haynes, guitar, 1907 or 1914 (d. Feb. 15, 1994)

  Bill Hood, baritone sax, 1924 (d. Dec. 1, 1992)

  Reggie Johnson, bass, 1940

  Raymond Jones, keyboards, 1958

  Russ Little, trombone, arranger, 1941

  Lou Mucci, trumpet, 1909 (d. 2000)

  Mickey Sheen, drums, 1927 (d. Mar. 28, 1987)

  Ben Tucker, bass, 1930 (d. June 4, 2013)

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)