• Himari Yoshimura @ 2023 Montreal Violin Competition

  From Dan Koren@21:1/5 to All on Thu Apr 27 14:40:43 2023
  https://youtu.be/wLS6fROSSUA

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From Dan Koren@21:1/5 to All on Thu Apr 27 14:38:57 2023
  https://youtu.be/wLS6fROSSUA

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)