• How to sing Chopin

    From Dan Koren@21:1/5 to All on Wed Mar 29 22:25:06 2023
    https://youtu.be/2xtg_MpxjI8

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)