• About musical notation

    From Dan Koren@21:1/5 to All on Thu Mar 23 00:27:08 2023
    https://youtu.be/YIJObOae6nE

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)