• =?UTF-8?B?VUhSREEgRURVQ0FUSU9OICAgINmK2LPYudiv2YbYpyDYo9mGINmK2KrZhSDYp

    From s@21:1/5 to All on Wed Jun 12 05:59:12 2019
    2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZhdit2KrYsdmF2YrZhiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg2KrYrdmK2Kkg2LfZitio2Kkg2YjYqNi5 2K8g2IzYjNiMCtiq2YfYr9mK2YPZhSDZhdik2LPYs9ipIFVIUkRBIEVEVUNBVElPTiDYo9i32YrY qCDYp9mE2KrZhdmG2YrYp9iqIC4uLi7ZiNit2LHYtdin2Ysg2YXZhtinINi52YTZiSDYp9mE2KrZ iNin2LXZhCDYp9mE2YXYs9iq2YXYsSDZiNiq2YLYr9mK2YUg2YPZhCDYrNiv2YrYryDZgdil2YbZ hyDZiti02LHZgdmG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTYrdi22YjYsSDZiNin2YTZhdi02KfYsdmD 2Kkg2YHZiiDZgdi52KfZhNmK2KfYqiDYp9mE2K/YqNmE2YjZhdin2Kog2KfZhNmF2KrYrti12LXY qSDZhNi02YfYsSDZitmI2YTZitmIIDIwMTnZhSAKCtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINi02YfYsSgg2YrZ iNmE2YrZiCAyMDE5ICkgKNin2YTZgtin2YfYsdip4oCTINin2LPYt9mG2KjZiNmEKQoKCtin2YTY qtin2LHZitiuCdin2LPZhSDYp9mE2YbYtNin2LcJ2YUKNyDigJMgMTEg2YrZiNmE2YrZiAnYr9io 2YTZiNmFINiq2KPZh9mK2YQg2KfZhNin2K/Yp9ix2KfYqiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2KkJMQo3 IOKAkyAxMSDZitmI2YTZitmICdiv2KjZhNmI2YUg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iq INmI2KfZhNmF2K3ZhNmK2KfYqiAJMgo3IOKAkyAxMSDZitmI2YTZitmICdiv2KjZhNmI2YUg2KfZ hNi52YTYp9mC2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2Kkg2KfZhNiv2YjZhNmK2KkgKCDYp9mE2YXYsdin2LPZ hSDZiNin2YTYqNix2YjYqtmI2YPZiNmEINmI2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYp9iqICkJMwoxNC0gMTgg 2YrZiNmE2YrZiCAJ2K/YqNmE2YjZhSDYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZ itipINmE2LTYpNmI2YYg2KfZhNmF2YjYuNmB2YrZhgk0CjE0LSAxOCDZitmI2YTZitmICdiv2KjZ hNmI2YUg2KfZhNiq2YXZitiyINmB2Ykg2KjZhtin2KEg2YHYsdmCINin2YTYudmF2YQJNQoxNC0g MTgg2YrZiNmE2YrZiCAJ2K/YqNmE2YjZhSDYp9i52K/Yp9ivINin2YTZhdmI2KfYstmG2KfYqiDZ iNin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTZhdin2YTZigk2CjIxIOKAkyAyNSDZitmI2YTZitmICdiv2KjZ hNmI2YUg2YXZh9in2LHYp9iqINin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Yog 2YjYp9mE2YXYqtin2KjYudipCTcKMjEg4oCTIDI1INmK2YjZhNmK2YgJ2K/YqNmE2YjZhSDYp9iv 2KfYsdipINin2YTZhdiu2KfYt9ixINin2YTZhdin2YTZitipINmI2YXZg9in2YHYrdipINin2YTY p9it2KrZitin2YQgCTgKMjEg4oCTIDI1INmK2YjZhNmK2YgJ2K/YqNmE2YjZhSDYp9mE2LnZhNin 2YLYp9iqINin2YTYrtin2LHYrNmK2Kkg2Ygg2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2KfZhNiv2YjZhNmKCTkK Mjgg2YrZiNmE2YrZiCDigJMgMSDYo9i62LPYt9izCdiv2KjZhNmI2YUg2KfZhNmF2YfYp9ix2KfY qiDYp9mE2YLZitin2K/ZitipINmE2YTZhdiv2YrYsSDYp9mE2YXYudin2LXYsQkxMAoyOCDZitmI 2YTZitmIIOKAkyAxINij2LrYs9i32LMJ2K/YqNmE2YjZhSDYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdik2LPY s9in2Kog2KfZhNiq2LnZhNmK2YXZitipCTExCjI4INmK2YjZhNmK2Ygg4oCTIDEg2KPYutiz2LfY swnYr9io2YTZiNmFINin2YTYqtiz2YjZitmCINmI2KfZhNmF2KjZiti52KfYqgkxMgoK2YrYs9i5 2K/ZhtinINij2YYg2YrYqtmFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LnZhtinINmF2KjYp9i02LHYqSDZ gdmKINij2Yog2YjZgtiqINmE2KrZhNio2YrYqSDYpdit2KrZitin2KzYp9iq2YPZhSDYp9mE2KrY r9ix2YrYqNmK2Kkg2YHZiiDYrNmF2YrYuSDYp9mE2YXYrNin2YTYp9iqINin2YTYqtmKINiq2LfZ hNio2YjZhtmH2Kcg2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDYo9mB2LbZhCDYp9mE2K7Yr9mF2KfYqiDY p9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2KkKINio2KXZhtiq2LjYp9ixINix2K/Zg9mFINin2YTZg9ix2YrZhSDZ iNiq2LHYtNmK2K3Yp9iq2YPZhSDYjCDZhdmGINmB2LbZhNmD2YUg2YTYpyDYqtiq2LHYr9iv2YjY pyDZgdmKINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LnZhtinINmE2KPZiiDYt9mE2Kgg2KPZiCDYpdiz2KrZ gdiz2KfYsSAK2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqArYrNmI2KfZhCAmINmI2KfYqtizIDog MDAyMDExMTAyMzE3MDAK2YfYp9iq2YE6ICAwMDIwMjM1ODYwMjkwICAgICAKICAg2YHYp9mD2LM6 ICAwMDIwMjM1ODQ5MzE2CmluZm9AdWhyZGEuYWMKYm9va2luZ3VocmRhQGdtYWlsLmNvbQogICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICDZiNiq2YHYttmE2YjYpyDYqNmC2KjZiNmEINmB2KfYptmCINin2YTYp9it2KrYsdin 2YUg2YjYp9mE2KrZgtiv2YrYsQoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)