• =?UTF-8?B?2LTZh9in2K/YqSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2Kkg2

  From =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsdin2YTYudix2@21:1/5 to All on Sat Jun 22 01:41:25 2019
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CtmI2K3Yr9ipINin2YTYtNmH2KfYr9in2Kog2KfZhNmF2KrYrti12LXYqSDYqtiv2LnZiNmD2YUg 2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINi02YfYp9iv2Kk6Ctin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtmG 2YHZitiw2YrYqQpFeGVjdXRpdmUgTWFuYWdlbWVudCBDZXJ0aWZpY2F0ZQrZiNin2YTZhdmF2YbZ iNitINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZ hNmF2KrYrdiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitipCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K86 INin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg CiDZhdmI2LnYryDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivOiDZhdmGICAgMSDYp9mE2YkgMTAg2LPYqNiq2YXY qNixIDIwMTkg2YUKCtmF2YHZh9mI2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitip OiDZitmC2LXYryDYqNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqSDYudmF2YTZitip INiq2K3ZiNmK2YQg2KfZhNix2KTZitipINmI2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrZiiDZiNi22LnYqtmH 2Kcg2YXYpNiz2LPYqSDYp9mE2LnZhdmEINil2YTZiSDZiNin2YLYuSDZhdmE2YXZiNizINmF2Lkg 2KrYrdmC2YrZgiDYo9mB2LbZhCDYp9mE2YbYqtin2KbYrNiMINmI2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZ hNiq2YbZgdmK2LDZitipINin2YTZhtin2KzYrdipINiq2YbYt9mI2Yog2LnZhNmJINmF2YfYp9ix 2Kkg2KXYtdiv2KfYsSDYp9mE2YLYsdin2LEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitibINi52YYg2LfYsdmK 2YIg2KfZhNmF2K/ZitixINin2YTYqtmG2YHZitiw2Yog2LDZiCDYp9mE2K7YqNix2Kkg2KfZhNmI 2KfZgdmK2Kkg2KjZhdis2KfZhCDYs9mI2YIg2KfZhNi52YXZhNiMINmI2KfZg9iq2LPYp9ioINmH 2LDZhyDYp9mE2K7YqNix2Kkg2LnZhdmE2YrYqSDZhdi52YLYr9ipINiq2KzZhdi5INio2YrZhiDY o9iz2LMg2KfZhNi52YTZhSDZhdi5INmB2YYg2KfZhNi52YXZhCDYp9mE2KrYt9io2YrZgtmK2Iwg 2YTYqtiq2LHYrNmFINmH2LDZhyDYp9mE2K7YqNix2Kkg2KXZhNmJINin2YTZhdi52YbZiSDYp9mE 2YXZh9mG2Yog2YjYp9mE2K7YqNix2Kkg2KfZhNit2LHZgdmK2KnYjCDZiNmD2YTZh9inINi52YbY p9i12LEg2YHYsdi52YrYqSDZitiq2YUg2LTYrdiw2YfYpyDYqNin2YTZhdmF2KfYsdiz2Kkg2YjY p9mE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INix2K/ZiNivINin2YTZgdi52YTYjCDZiNij2YbZhdin2Lcg2KfZ hNiq2YHZg9mK2LEg2YjYp9mE2KrYr9ix2YrYqC4K2YXYrNin2YTYp9iqINin2YTYpdiv2KfYsdip INin2YTYqtmG2YHZitiw2YrYqTog2YLYryDYqtmD2YjZhiDZgdmKINin2YTZhdis2KfZhCDYp9mE 2LPZitin2LPZitiMINin2YTYt9io2YrYjCDYp9mE2KrYudmE2YrZhdmKINmI2KfZhNio2K3Yq9mK 2Iwg2KfZhNmF2LXYsdmB2YrYjCDYp9mE2LXZhtin2LnZitiMINin2YTYqtiz2YjZitmC2YrYjCDY p9mE2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2LPZitin2K3ZitipINmI2KfZhNmB2YbYr9mC2YrYqdiMINmI2LrZ itixINiw2YTZgyDZhdmGINin2YTZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNij2LPYp9iz2YrYqSDZiNin2YTZ gdix2LnZitipINmI2KrYrdiqINin2YTZgdix2LnZitipLgrYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2YjZhjog 2KfZhNij2YHYsdin2K8g2KfZhNmF2YbZiNi3INio2YfZhSDYp9mE2YLZitin2YUg2KjZhdix2KfY rdmEINi52YXZhNmK2KfYqiDYp9mE2KrZhtmB2YrYsCDZiNmH2YUg2YHYptin2Kog2YXYrtiq2YTZ gdipINit2LPYqCDZhtmI2LnZitipINmI2YXYrNin2YQg2KfZhNi52YXZhDoK2KrZhtmB2YrYsNmK 2YjZhiDZitiq2LnYp9mF2YTZiNmGINmF2Lkg2KfZhNio2LTYsdibINmF2KvZhCDYp9mE2YXYudmE 2YUg2YjYp9mE2LfYqNmK2Kgg2YjYp9mE2LnYp9mF2YTZiNmGINmB2Yog2KfZhNmH2YrYptin2Kog 2KfZhNiu2K/ZhdmK2Kkg2YjYp9mE2KrYsdmB2YrZh9mK2Kkg2YjYutmK2LHZh9mFLgog2KrZhtmB 2YrYsNmK2YjZhiDZitiq2LnYp9mF2YTZiNmGINmF2Lkg2KLZhNin2Kog2YjYrtin2YXYp9iq2Jsg 2YPYp9mE2YXZh9mG2K/YsyDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmKINmI2KfZhNi52YXYp9mELgrZhNiq2YjY p9i12YQg2YjYp9mE2KrYs9is2YrZhCAgCjAwMjAxMDY0OTMwODMwIApFbWFpbDogc21yYWRlbC5h aGFkaHJAZ21haWwuY29tCmh0dHBzOi8vaHJzbXJhZGVsLmJsb2dzcG90LmNvbS8K2YTYqtiz2KzZ itmEINin2LbYuti3INmH2YbYpwoKMQljZXJ0aWZpZWQgcHJvamVjdCBtYW5hZ2VyCtmF2K/Zitix INmF2LTYsdmI2Lkg2YXYudiq2YXYrwnYpdiz2LfZhtio2YjZhAk4INin2YTZiSAxNwoyCWNlcnRp ZmllZCBxdWFsaXR5IG1hbmFnZXIK2YXYr9mK2LEg2KzZiNiv2Kkg2YXYudiq2YXYrwnYp9mE2YLY p9mH2LHYqQkxNSDYp9mE2YkgMjQKMwljZXJ0aWZpZWQgdGVhbSBsZWFkZXIK2YLYp9im2K8g2YHY sdmK2YIg2YXYudiq2YXYrwnZhdin2YTZitiy2YrYpwkxNSDYp9mE2YkgMjQK2YHYp9i52YTZitin 2Kog2LTZh9ixINiz2KjYqtmF2KjYsTIwMTkKCgoK2LTZh9in2K/YqSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDY p9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2Kkg2KjYp9i52KrZhdin2K8g2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE2YjZ hNin2YrYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9ipINin2YTYo9mF2LHZitmD2YrYqSDZhdmGIDEg2KfZhNmJ IDEwINiz2KjYqtmF2KjYsSAyMDE5Cg==

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From esraa hr@21:1/5 to All on Tue Oct 29 00:55:40 2019
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CgrZiNit2K/YqSDYp9mE2LTZh9in2K/Yp9iqINin2YTZhdiq2K7Ytdi12Kkg2KrYr9i52YjZg9mF INmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDYtNmH2KfYr9ipOgoK2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq 2YbZgdmK2LDZitipCgpFeGVjdXRpdmUgTWFuYWdlbWVudCBDZXJ0aWZpY2F0ZQoK2YjYp9mE2YXZ hdmG2YjYrSDZhdmGINis2KfZhdi52Kkg2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE2YjZhNin2YrYp9iq INin2YTZhdiq2K3Yr9ipINin2YTYo9mF2LHZitmD2YrYqQoK2YXZhiA1INin2YTZiiAxNiDZitmG 2KfZitixIDIwMjAgICAg2KfZhNmF2YjYp9mB2YIgMTAg2KfZhNmKIDIxINis2YXYp9iv2Yog2KfZ hNin2YjZhCAxNDQxINmHCgrYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KXYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINiv 2KjZiiAo2KjYp9mE2KrZiNin2LLZiikKCtmF2YHZh9mI2YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq 2YbZgdmK2LDZitipOiDZitmC2LXYryDYqNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtmG2YHZitiw2YrY qSDYudmF2YTZitipINiq2K3ZiNmK2YQg2KfZhNix2KTZitipINmI2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrZ iiDZiNi22LnYqtmH2Kcg2YXYpNiz2LPYqSDYp9mE2LnZhdmEINil2YTZiSDZiNin2YLYuSDZhdmE 2YXZiNizINmF2Lkg2KrYrdmC2YrZgiDYo9mB2LbZhCDYp9mE2YbYqtin2KbYrNiMINmI2KfZhNil 2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitipINin2YTZhtin2KzYrdipINiq2YbYt9mI2Yog2LnZ hNmJINmF2YfYp9ix2Kkg2KXYtdiv2KfYsSDYp9mE2YLYsdin2LEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitib INi52YYg2LfYsdmK2YIg2KfZhNmF2K/ZitixINin2YTYqtmG2YHZitiw2Yog2LDZiCDYp9mE2K7Y qNix2Kkg2KfZhNmI2KfZgdmK2Kkg2KjZhdis2KfZhCDYs9mI2YIg2KfZhNi52YXZhNiMINmI2KfZ g9iq2LPYp9ioINmH2LDZhyDYp9mE2K7YqNix2Kkg2LnZhdmE2YrYqSDZhdi52YLYr9ipINiq2KzZ hdi5INio2YrZhiDYo9iz2LMg2KfZhNi52YTZhSDZhdi5INmB2YYg2KfZhNi52YXZhCDYp9mE2KrY t9io2YrZgtmK2Iwg2YTYqtiq2LHYrNmFINmH2LDZhyDYp9mE2K7YqNix2Kkg2KXZhNmJINin2YTZ hdi52YbZiSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2YjYp9mE2K7YqNix2Kkg2KfZhNit2LHZgdmK2KnYjCDZiNmD 2YTZh9inINi52YbYp9i12LEg2YHYsdi52YrYqSDZitiq2YUg2LTYrdiw2YfYpyDYqNin2YTZhdmF 2KfYsdiz2Kkg2YjYp9mE2KrYudin2YXZhCDZhdi5INix2K/ZiNivINin2YTZgdi52YTYjCDZiNij 2YbZhdin2Lcg2KfZhNiq2YHZg9mK2LEg2YjYp9mE2KrYr9ix2YrYqC4KCtmF2KzYp9mE2KfYqiDY p9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2Kk6INmC2K8g2KrZg9mI2YYg2YHZiiDYp9mE 2YXYrNin2YQg2KfZhNiz2YrYp9iz2YrYjCDYp9mE2LfYqNmK2Iwg2KfZhNiq2LnZhNmK2YXZiiDZ iNin2YTYqNit2KvZitiMINin2YTZhdi12LHZgdmK2Iwg2KfZhNi12YbYp9i52YrYjCDYp9mE2KrY s9mI2YrZgtmK2Iwg2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNiz2YrYp9it2YrYqSDZiNin2YTZgdmG2K/Z gtmK2KnYjCDZiNi62YrYsSDYsNmE2YMg2YXZhiDYp9mE2YXYrNin2YTYp9iqINin2YTYo9iz2KfY s9mK2Kkg2YjYp9mE2YHYsdi52YrYqSDZiNiq2K3YqiDYp9mE2YHYsdi52YrYqS4KCtin2YTYqtmG 2YHZitiw2YrZiNmGOiDYp9mE2KPZgdix2KfYryDYp9mE2YXZhtmI2Lcg2KjZh9mFINin2YTZgtmK 2KfZhSDYqNmF2LHYp9it2YQg2LnZhdmE2YrYp9iqINin2YTYqtmG2YHZitiwINmI2YfZhSDZgdim 2KfYqiDZhdiu2KrZhNmB2Kkg2K3Ys9ioINmG2YjYudmK2Kkg2YjZhdis2KfZhCDYp9mE2LnZhdmE OgoK2KrZhtmB2YrYsNmK2YjZhiDZitiq2LnYp9mF2YTZiNmGINmF2Lkg2KfZhNio2LTYsdibINmF 2KvZhCDYp9mE2YXYudmE2YUg2YjYp9mE2LfYqNmK2Kgg2YjYp9mE2LnYp9mF2YTZiNmGINmB2Yog 2KfZhNmH2YrYptin2Kog2KfZhNiu2K/ZhdmK2Kkg2YjYp9mE2KrYsdmB2YrZh9mK2Kkg2YjYutmK 2LHZh9mFLgoKINiq2YbZgdmK2LDZitmI2YYg2YrYqti52KfZhdmE2YjZhiDZhdi5INii2YTYp9iq INmI2K7Yp9mF2KfYqtibINmD2KfZhNmF2YfZhtiv2LMg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZiiDZiNin2YTY udmF2KfZhC4KCiAKCtmE2YTYp9i32YTYp9i5INi52YTZiSDYtNmH2KfYr9in2Kog2KrYudmC2K8g 2KjZhtmB2LMg2KfZhNi02YfYsQoKIAoK2KfZhNix2YLZhQoK2LTZh9in2K/YqQoK2KrYp9ix2YrY riDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivCgrZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivCgoxCgrZgtin2YbZ iNmGINin2YTYqNmG2YjZgwoK2YXZhiA1INin2YTZiiAxNiDZitmG2KfZitixCgrYp9mE2YLYp9mH 2LHYqSDigJMg2KXYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINiv2KjZigoKMgoK2YXYr9mK2LEg2KXYr9in2LHY qSDYp9mE2LnZgtmI2K8g2KfZhNmF2LnYqtmF2K8KCtmF2YYgMTIg2KfZhNmKIDIzINmK2YbYp9mK 2LEKCtin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYqtmI2YbYsyDigJMg2K/YqNmKCgozCgrZhdiv2YrYsSDZ hdmD2KrYqCDZhdi52KrZhdivCgrZhdmGIDEyINin2YTZiiAyMyDZitmG2KfZitixCgrYp9mE2YLY p9mH2LHYqSDigJMg2KrZiNmG2LMg4oCTINiv2KjZigoKIAoK2LTZh9in2K/YqSDYp9mE2KXYr9in 2LHYqSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2Kkg2KjYp9i52KrZhdin2K8g2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDZ hdmGINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZ hNmI2YXYp9iqIDAwMjAxMDY0OTMwODMwCgog

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)