• =?UTF-8?B?2YfZhCDYqtix2LrYqCDZgdmKINi02LHYp9ihINiz2YTYuSDYrNmG2LPZitipI

    From mostaphaouhama87@gmail.com@21:1/5 to All on Thu Nov 9 09:18:40 2017
    2KfYsdmK2K8g2YLYttmK2Kgg2KjZhNin2LPYqtmK2YPZigo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)