• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2

  From enas hous@21:1/5 to All on Tue Dec 19 03:44:04 2017
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHY p9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQK2YjYsdi02Kkg2LnZ hdmECtin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTZhdi52KfYtdix2Kkg2YjYp9mE2KXYr9in2LHY qSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZhNmE2YXZg9in2KrYqCDZgdmJINi42YQg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZ itinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNin2YTYpdiq2LXYp9mE2KfYqiAK2KPYs9i32YbYqNmI 2YQg4oCTINiq2LHZg9mK2KcgCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDExINin2YTZiSAx NSDZgdio2LHYp9mK2LEgMjAxONmFIAoK2KjZh9iv2YEg2KXYt9mE2KfYuSDYp9mE2YXYtNin2LHZ g9mK2YYg2LnZhNmJINin2YTYo9iz2LMg2KfZhNit2K/Zitir2Kkg2YTYpdiv2KfYsdipINmF2YPY p9iq2Kgg2KfZhNmF2LPYqtmC2KjZhCDYqNmB2KfYudmE2YrYqSDZiCDYqtmI2LbZititINij2YfZ hdmK2Kkg2KfZhNiv2YjYsSDYp9mE2YXYrdmI2LHZiiDZhNmE2LPZg9ix2KrYp9ix2YrYqSDYp9mE 2YXYudin2LXYsdipINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KrZhtmF2YrYqSDZhdmH2KfYsdin2Kog2KfZhNil 2KrYtdin2YTYp9iqINmF2Lkg2KfZhNiq2LHZg9mK2LIg2LnZhNmJINin2YTZhdix2KfYs9mE2KfY qiDYqtmC2K/ZitmFINi02LHYrdin2Ysg2LTYp9mF2YTYp9mLINmI2KfZgdmK2KfZiyDZhNmE2YXY tNin2LHZg9mK2YYg2LnZhiDYp9mE2KXYudiv2KfYr9in2Kog2YTZhNmF2KTYqtmF2LHYp9iqINmI 2KXYr9in2LHYqSDYudmF2YTZitipINin2YbYudmC2KfYr9mH2KfYjCDYqtiv2LHZitioINin2YTZ hdi02KfYsdmD2YrZhiDYudmE2Ykg2KrZgtmG2YrYp9iqINin2YTYrdin2LPZiNioINmI2KPYs9iq 2K7Yr9in2YXZh9inINmE2KrYs9mH2YrZhCDYp9mE2YLZitin2YUg2KjYo9i52YXYp9mEINin2YTZ hdmD2KfYqtioINmI2LPYsdi52Kkg2KXZhtis2KfYstmH2KfYjCDYpdmE2YXYp9mFINin2YTZhdi0 2KfYsdmD2YrZhiDYqNit2YHYuCDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YjYs9ix2LnYqSDYp9iz2KrY sdis2KfYudmH2KcgLgrZhdiz2KrZh9iv2YHZitmGINmB2Yog2LDZhNmDOiDZhdmI2LjZgdmIINin 2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINiMINmF2K/Ysdin2KEg2KfZhNmF2YPYp9iq2KjYjCDYp9mE2YXZ iNi42YHZitmGINin2YTZhdmG2KfYtyDYqNmH2YUg2YXYs9in2LnYr9ipINmD2KjYp9ixINin2YTZ hdiv2LHYp9ihINmI2LHYpNiz2KfYoSDZhdis2KfZhNizINin2YTYpdiv2KfYsdip2Iwg2KzZhdmK 2Lkg2YXZiNi42YHZiiDYp9mE2LPZg9ix2KrYp9ix2YrYqSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2KkuINmI 2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZ hdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF 2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2Lkg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDZiNil2YHYp9iv2KrZhtinINio2YXZ hiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitmHINin2YTYr9i52YjYqSDZhNmH2YUgLgrZhNmF2LLZ itivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZ hdi5CtmI2K3Yr9ipINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDY p9mE2LnZhdmECtijLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mEL9mI2KfYqtiz INin2KggOiAwMDIwMTAyMzk5MDkwMQrZh9in2KrZgSAwMDIwMjM3ODAwNTgzIOKAkyAwMDIwMjM3 ODAwNjkzCtmB2KfZg9izIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKCkhyaG93aWRh QGdtYWlsLmNvbQoK2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEINin2YTYs9mD2LHYqtin2LHZitipINin2YTZhdi5 2KfYtdix2Kkg2YjYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZhNmE2YXZg9in2KrYqCDZ gdmJINi42YQg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNin2YTYpdiq 2LXYp9mE2KfYqiDYo9iz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2KrYsdmD2YrYpyDYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHY qtix2Kkg2YXZhiAxMSDYp9mE2YkgMTUg2YHYqNix2KfZitixIDIwMTjZhSAKCgoKCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From gwadi sara@21:1/5 to All on Thu Feb 8 01:28:50 2018
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CgrZgdi52KfZhNmK2KfYqiDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LHYp9iqINi02YfYsSDZhdin2LHYsyDZ iNin2KjYsdmK2YQg2YjZhdin2YrZiDIwMTjZhQrZiNin2YTZhdmF2YbZiNitINmF2YYg2KzYp9mF 2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZhNmF2KrYrdiv2Kkg2KfZ hNij2YXYsdmK2YPZitipCgoK2LnZhtmI2KfZhiDYp9mE2YXYpNiq2YXYsQkJCdmF2YYJCQnYp9mE 2YkJ2YTZhNiq2LPYrNmK2YQK2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmJINin2YTYrtin2YXY syDYqtmD2YbZiNmE2YjYrNmK2Kcg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KjZhNiv2YrYp9iqIOKAkyDYp9mE 2YXYr9mGINin2YTYsNmD2YrYqSDigJMgc21hcnRjaXRpZXMKCjgg2KfYqNix2YrZhAkxMSDYp9io 2LHZitmECdin2LbYuti3INmH2YbYpwoK2YTZhNiq2LPYrNmK2YQg2KfZhNix2KzYpyDYoSDYtti6 2Lcg2LnZhNmJINi52YbZiNin2YYg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixICAgCdmF2YYJ2KfZhNmJCdin 2YTZhdmD2KfZhgrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYr9ix2LPZitip CjQJMTUg2YXYp9ix2LMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Ycg4oCTINin2LPYt9mG2KjZiNmEIOKAkyDZhdin 2YTZitiy2YrYpwrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2K/ZiNin2KbZitip CjExCTIyINmF2KfYsdizCdin2YTZgtin2YfYsdmHIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2YXY p9mE2YrYstmK2KcK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin2LPYqtix2KfY qtmK2KzZiQoxOAkyOSDZhdin2LHYswnYp9mE2YLYp9mH2LHZhyDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg 4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCtmF2KfYrNiz2KrZitixINis2YjYr9ipINin2YTYrtiv2YXYp9iq INin2YTYrdmD2YjZhdmK2KkKMQkxMiDYp9io2LHZitmECdin2YTZgtin2YfYsdmHIOKAkyDYp9iz 2LfZhtio2YjZhCDigJMg2YXYp9mE2YrYstmK2KcK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix 2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2KkKOAkxOSDYp9io2LHZitmECdin2YTZgtin2YfYsdmHIOKAkyDYp9iz 2LfZhtio2YjZhCDigJMg2YXYp9mE2YrYstmK2KcK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDY p9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqQoxNQkyNiDYp9io2LHZitmECdin2YTZgtin2YfY sdmHIOKAkyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2YXYp9mE2YrYstmK2KcK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg 2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhAoyOQk4INmF2KfZitmICdin2YTZgtin2YfYsdmHIOKA kyDYp9iz2LfZhtio2YjZhCDigJMg2YXYp9mE2YrYstmK2KcK2YXYp9is2LPYqtmK2LHYp9iv2KfY sdipINin2YTYtNik2YjZhiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2KkKMjkJOCDZhdin2YrZiAnYp9mE2YLY p9mH2LHZhyDigJMg2KfYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINmF2KfZhNmK2LLZitinCgrZiCDZhtix2YHZ giDZhNmD2YUg2KfZhNiu2LfYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YTYudin2YUgMjAxONmFINmI 2KfZhNiq2Yog2KrYtNiq2YXZhCDYudmE2Ykg2KjYsdin2YXYrCDZhdiq2K7Ytdi12Kkg2YHZiiDZ hdis2KfZhNin2Kog2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqtiMINmI2KfZ hNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqdiMINmF2YfYp9ix2KfYqiDYp9mE2KrYs9mI2YrZ giDZiNin2YTYqNmK2LnYjCDZiNin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZhdin2YTZitip2Iwg2YjYp9mE 2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin2YXYqdiMINmI2KfZhNmC2KfZhtmI2YbYjCDZiNin2YTZhdiu 2KfYstmGINmI2KfZhNmF2LTYqtix2YrYp9iqIC4uINmI2LDZhNmDINmF2YYg2K7ZhNin2YQg2KfZ hNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNmI2K3Yr9in2Kog2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipICjZiNit2K/Y qSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LHZiNmI2K3Yr9ipINin2YTYtNmH2KfYr9in2Kog2KfZhNmF2KrY rti12LXYqSkg2KfZhNiq2Ykg2YrZhdmG2K0g2YHZitmH2Kcg2KfZhNiv2KfYsdizINi02YfYp9iv 2Kkg2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiSDYp9mE2KfZhdix2YrZg9mK2KkK2KfZhNiu 2LfYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNipINmE2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZ hdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAo2YjYrdiv2Kkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZ hdmH2YbZiiDYp9mE2YXYudiq2YXYrykg2YTYudin2YUgMjAxOArZhdmE2K3ZiNi42Ycg2KfZhdmD 2KfZhtmK2Kkg2KrZhtmB2YrYsCDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LHYp9iqINmBINmF2YPYp9mGINmI 2KrYp9ix2YrYriDYp9iu2LEg2YrZhtin2LPYqCDYrNmH2KfYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2Kkg CtmE2YXYstmK2K8g2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINmI2KfZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDYp9mE 2YXYrdiq2YjZiSDZiNin2YTYqtmB2KfYtdmK2YQg2YjYp9mE2KrYs9is2YrZhArYp9mE2LHYrNin 2KEg2YXYsdin2LPZhNin2KrZhtinINi52YTZiSDYp9mE2KfZhdmK2YQgClNhcmFnd2FkaUBnbWFp bC5jb20KU2FyYWd3YWRpMjAxOEBnbWFpbC5jb20KIAoK2KrZh9iv2Yog2YTZg9mFINin2YTYr9in 2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqSDYp9i32YrY qCDYp9mE2KfZhdmG2YrYp9iqINmI2KfYrdixINin2YTYqtit2YrYp9iqCtmI2YrYs9ix2YbYpyDY r9i52YjYqtmD2YUg2YjYqtix2LTZititINmF2YYg2KrYsdmI2YbZhyDZhdmG2KfYs9io2KfZiyDZ hNmE2KfYtNiq2LHYp9mDINmB2Yog2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE 2YXYudiq2YXYryDZiNmF2KTYqtmF2LHZhtinINin2YTZgtin2K/ZhSDZiNit2LPYqCDYp9mE2KjZ itin2YbYp9iqINin2K/Zhtin2YcgOgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)