• =?UTF-8?B?2YHYp9i52YTZitin2Kog2LTZh9ixINmB2KjYsdin2YrYsSDZhNi52KfZhSAyM

    From enas hous@21:1/5 to All on Sat Nov 25 05:45:47 2017
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkKCQrZgdin2LnZhNmK2KfYqiDY tNmH2LHZgdio2LHYp9mK2LHZhNi52KfZhSAyMDE42YUKCQrYp9mE2LHYs9mI2YUg2KjYp9mE2K/Z iNmE2KfYsQnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KXZhti52YLYp9ivCdin2YTYqtin2LHZitiuCdin2LPZhSDY p9mE2YbYtNin2LcJ2YUKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQk0INin2YTZiTgg2YHYqNix2KfZitix Cdin2YTYrNmI2K/YqSDYp9mE2LTYp9mF2YTYqSDZiNiq2LfYqNmK2YLYp9iq2YfYpyDYudmE2Ykg 2KfZhNij2K/Yp9ihINin2YTZiNi42YrZgdmJCTEKMTYwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkgIDTYp9mE 2YkgMTMg2YHYqNix2KfZitixCdiq2YbZhdmK2Kkg2LHYo9izINin2YTZhdin2YQg2KfZhNio2LTY sdmJCTIKMTQwMAnYp9mE2LTYp9ix2YLYqQk0INin2YTZiSA4INmB2KjYsdin2YrYsQnYqti32YjZ itixINmG2LjZhSDZhdi52YTZiNmF2KfYqiDYtNim2YjZhiDYp9mE2YXZiNi42YHZitmGINio2KfY s9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNit2KfYs9ioINin2YTYp9mE2YkJMwoxNDAwCdin2YTYtNin2LHZgtip CTQg2KfZhNmJIDgg2YHYqNix2KfZitixCdin2YTYqtmB2YjZiti2INmI2KfZhNiq2YXZg9mK2YYg 2YjYp9mE2KrYrti32YrYtyDZg9ij2LPYp9izINmE2KjZhtin2KEg2KfZhNi12YEg2KfZhNir2KfZ htmJCTQKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMdin2YTZiSAxNSAg2YHYqNix2KfZitixCdin2YTY rdmD2YjZhdipINin2YTYpdmE2YPYqtmI2YbZitipIDrYp9mE2YXYqti32YTYqNin2Kog2YjYrti3 2YjYp9iqINin2YTYqtmG2YLZitiwCTUKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMdin2YTZiSAxNSAg 2YHYqNix2KfZitixCdin2YTYqtit2YLZitmC2KfYqiDYp9mE2KXYr9in2LHZitipINmI2LbZiNin 2YrYtyDYp9mE2YHYs9in2K8g2KfZhNil2K/Yp9ix2YkJNgoxNDAwCdin2LPYt9mG2KjZiNmECTEx 2KfZhNmJIDE1INmB2KjYsdin2YrYsQnYpdi52K/Yp9ivINin2YTYrti32Lcg2KfZhNin2LPYqtix 2KfYqtmK2KzYqSDZgdmJINio2YrYptin2Kog2KrZhtin2YHYs9mK2KkJNwoxNDAwCdin2LPYt9mG 2KjZiNmECTEx2KfZhNmJIDE1ICDZgdio2LHYp9mK2LEJ2KfZhNiz2YPYsdiq2KfYsdmK2Kkg2KfZ hNmF2LnYp9i12LHYqSDZiNmE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZhNmE2YXZg9in2KrY qCDZgdmJINi42YQg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqiDZiNin2YTY p9iq2LXYp9mE2KfYqiAJOAoxMDAwCdin2YTZgtin2YfYsdipCTE4INin2YTZiSAyMiDZgdio2LHY p9mK2LEJ2YjYtti5INmI2KrZhtmC2YrYsCDYp9iz2KrYsdin2KrZitis2KfYqiDYpdiv2KfYsdip INin2YTZhdmI2KfZh9ioCTkKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxOCDYp9mE2YkgMjIg2YHYqNix 2KfZitixCdij2LXZiNmEINin2YTYqtmB2LPZitixINin2YTZgtin2YbZiNmG2Ykg2YjZg9iq2KfY qNipINin2YTZhdiw2KfZg9ix2KfYqiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhtmK2KkJMTAKMTQwMAnYp9iz2LfZ htio2YjZhAkxOCDYp9mE2YkgMjIg2YHYqNix2KfZitixCdmF2YfYp9ix2Kog2KXYudiv2KfYryDY p9mE2YfZitin2YPZhCDYp9mE2KrZhti42YrZhdmK2Kkg2YjYqtmI2LXZitmBINin2YTZiNi42KfY ptmBINmI2KrZgtmK2YrZhSDYp9mE2KPYr9in2KEgCTExCjE2MDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTgg 2KfZhNmJIDI3INmB2KjYsdin2YrYsQnYp9i52K/Yp9ivINin2YTZgtmK2KfYr9in2Kog2KfZhNil 2K/Yp9ix2YrYqSDZiNin2YTZhdin2YTZitipCTEyCjEwMDAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMjUvMiDi gJMgMS8zCdin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTZgdi52KfZhNipINmE2YTYudmE2KfZgtin2Kog2KfZ hNi52KfZhdipINmI2KfZhNil2LnZhNin2YUJMTMKMTAwMAnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkyNS8yIOKA kyAxLzMJ2KfZhNmF2YjYp9iy2YbYqSDYp9mE2YHYudin2YTYqSDZiNin2YTYsdmC2KfYqNipINi5 2YTZiSDYp9mE2KrZg9in2YTZitmBCTE0CjE0MDAJ2LTYsdmFINin2YTYtNmK2K4JMjUvMiDigJMg MS8zCdin2YTYqtiu2LfZiti3INin2YTYp9iz2KrYsdin2KrZitis2Ykg2YHZiSDYp9mE2YXYrdmE 2YrYp9iqINmI2KfZhNio2YTYr9mK2KfYqiAKLi4g2K/ZiNixINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDY p9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoJMTUKMTQwMAnYtNix2YUg2KfZhNi02YrYrgkyNS8yIOKAkyAxLzMJ 2KfZhNmC2YrYp9iv2Kkg2KfZhNin2LTYsdin2YHZitipINin2YTZhdiq2YLYr9mF2Kkg2YjYp9mE 2LHYpNmK2Kkg2KfZhNin2LPYqtix2KfYqtmK2KzYqSDYp9mE2KXYqNiv2KfYudmK2KkJMTYKCtmE 2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YrZhdmD2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfY tdmEINmF2LkK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2YjY sdi0INin2YTYudmF2YQK2KMvINmH2YjZitiv2Kcg2KjZiNit2YTZitmC2YcK2KzZiNin2YQv2YjY p9iq2LMg2KfYqCA6IDAwMjAxMDIzOTkwOTAxCtmH2KfYqtmBIDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLSAwMDIw MjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9izIDAwMjAyMzc4MDA1NzMtIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKSHJob3dpZGFA Z21haWwuY29tCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)