• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqTog2KfZhNin2KrYrNin2

    From enas hous@21:1/5 to All on Sun Sep 10 04:57:53 2017
    2KfZhNiz2YTYp9mFINi52YTZitmD2YUg2YjYsdit2YXYqSDYp9mE2YTZhyDZiNio2LHZg9in2KrZ hywsLArYqtiq2LTYsdmBINin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg 2KfZhNin2K/Yp9ix2YrYqQrYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lk6Ctin2YTYp9iq2K3Yp9ivINin 2YTYr9mI2YTZiiDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KjYtNix2YrYqQrY qNiv2LnZiNiq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yo6CtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINin2YTY r9mI2LHYp9iqINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZhNi02YfYsSDZhtmI2YHZhdio2LEgMjAxN9mF CgrYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitmHOgrYp9mE2KfYqtis2KfZh9in2Kog2KfZ hNit2K/Zitir2Ycg2YHZiiDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDYp9mE2LnYp9mF 2YcKCtiq2KfYsdmK2K4g2KfZhNin2YbYudmC2KfYrzog2YXZhiA1INin2YTZiSA5INmG2YjZgdmF 2KjYsSAgMjAxN9mFCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K86INin2YTZgtin2YfYsdipLSDY rNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LHZiiDYp9mE2LnYsdio2YrYqQoK2YjYqNmH2LDZhyDYp9mE2YXZ htin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZiNiq 2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio2YXZgNmA2YjY ttmA2YjYuSDYp9mE2K/ZiNix2Kkg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitipINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg 2KjZhdmGINiq2YLYqtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhSDYudmE 2YXYp9mLINio2KPZhiDYsdiz2YjZhSDYp9mE2KfYtNiq2LHYp9mDIDEwMDAg2K/ZiNmE2KfYsSDY o9mF2LHZitmD2Yog2YTZhNmB2LHYry4KCgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXY p9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5Ctil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2K/Y sdmK2KgK2KjZh9in2KEg2YXYrdmF2K8K2KzZiNin2YQ6IDAwMjAxMDA5MTgxNzcyCtmH2KfYqtmB IDAwMjAyMzc4MDA1ODMgLSAwMDIwMjM3ODAwNjkzCtmB2KfZg9izIDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCT IDAwMjAyMzU4NjYzMjMKQmFoYWFocjlAZ21haWwuY29tCgoKCtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINi02YfY sSDZhtmI2YHZhdio2LEgMjAxN9mFCtin2LPZhSDYp9mE2KjYsdmG2KfZhdisCdiq2KfYsdmK2K4g 2KfZhNin2YbYudmC2KfYryAJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnYsdiz2YjZhSDYp9mE 2KfYtNiq2LHYp9mDCtin2YTZgtin2YbZiNmGINmE2YTZhdiv2LHYp9ihINi62YrYsSDYp9mE2YLY p9mG2YjZhtmK2YrZhgkyOSDYo9mD2KrZiNio2LEvMiDZhtmI2YHZhdio2LEJ2KfZhNmC2KfZh9ix 2KkJMTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrYo9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNmF2KrYp9io 2LnYqSDZiNin2LnYr9in2K8g2KrZgtin2LHZitixINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYudmE2YrY pwkyOSDYo9mD2KrZiNio2LEvMiDZhtmI2YHZhdio2LEJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJMTAwMCDYr9mI 2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrYp9mE2KrZhdmK2LIg2YjYp9mE2KfYqNiv2KfYuSDZgdmKINin 2YTYqti32YjYsSDYp9mE2KXYr9in2LHZiiDZiNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZ hNio2LTYsdmK2KkJNSDYp9mE2YkgOQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMDAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZ hdix2YrZg9mKCtin2YTYp9iq2KzYp9mH2KfYqiDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZgdmKINin2YTYpdiv 2KfYsdipINin2YTZhdin2YTZitipINin2YTYudin2YXYqQk1INin2YTZiSA5Cdin2YTZgtin2YfY sdipCTEwMDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNil2K/Y p9ix2Kkg2KfZhNmF2KfZhNmK2KkJNSDYp9mE2YkgMTQJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgLSDYp9iz2LfZ htio2YjZhAkyOTAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINil2K/Y p9ix2Kkg2KfZhNi02KTZiNmGINin2YTZgtin2YbZiNmG2YrYqQk1INin2YTZiSAxNAnYp9mE2YLY p9mH2LHYqSAtINin2LPYt9mG2KjZiNmECTI5MDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF2LHZitmD2YoK2KXY r9in2LHYqSDZiNiq2LfZiNmK2LEg2YXZhti42YjZhdipINin2YTYtNix2KfYoSDZiNin2YTYqtiu 2LLZitmGCTEyINin2YTZiSAxNgnYp9mE2YLYp9mH2LHYqQkxMDAwINiv2YjZhNin2LEg2KfZhdix 2YrZg9mKCtiq2LfZiNmK2LEg2YjYpdi52KfYr9ipINmH2YrZg9mE2Kkg2KfZhNmG2LjZhSDYp9mE 2YXYrdin2LPYqNmK2Kkg2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqQkxMiDYp9mE2YkgMTYJ2KfZhNmC2KfZh9ix 2KkJMTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrYqti32YjZitixINij2K/Yp9ihINmF2LPY pNmI2YTZiiDYp9mE2LPZg9ix2KrYp9ix2YrYqQkxOSDYp9mE2YkgMjMJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkJ MTAwMCDYr9mI2YTYp9ixINin2YXYsdmK2YPZigrYp9mE2KrYrdmI2YQg2YXZhiDZhdmI2KfYstmG 2Kkg2KfZhNio2YbZiNivINin2YTZiSDZhdmI2KfYstmG2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2YjYp9mE 2KfYr9in2KEJMTkg2KfZhNmJIDIzCdin2YTZgtin2YfYsdipCTEwMDAg2K/ZiNmE2KfYsSDYp9mF 2LHZitmD2YoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2K/Ysdiz2YrYqQkx OSDYp9mE2YkgMjgJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkgLSDYp9iz2LfZhtio2YjZhAkyOTAwINiv2YjZhNin 2LEg2KfZhdix2YrZg9mKCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)