• =?UTF-8?B?2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2KfZhNi52LHYqNmJINin2YTYs9in2K/YsyAt2KfZh

    From enas hous@21:1/5 to All on Sun Aug 20 04:00:38 2017
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip CgkJ2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5IAkK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE 2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2LnZgtivCtin2YTZ hdik2KrZhdixINin2YTYudix2KjZiSDYp9mE2LPYp9iv2LMgCijYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDYp9mE 2KfYr9in2LHZiiDZgdmKINin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqSApCtmB2LHY tSDYp9mE2KrYrdmI2YQg2KfZhNio2YbYp9ihIArZhdmC2LEg2KfZhNij2YbYudmC2KfYryA6INin 2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZhdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgCtmF 2K/YqSDYp9mE2KfZhti52YLYp9ivIDog2YXZhiAyNCDYp9mE2YkgMjgg2K/Zitiz2YXYqNixIDIw MTfZhSAK2K3ZitirIDog2KrYs9i52Ykg2KfZhNit2YPZiNmF2KfYqiDYrNin2YfYr9ipINin2YTZ iSDYrdmEINmF2LTYp9mD2YQg2KfZhNmF2YjYp9i32YbZitmGINmI2KfZhNin2LPYqtis2KfYqNip INmE2YXYt9in2YTZitmH2YUg2KfZhNmF2KrZhtmI2LnYqSDZhdmGINiu2YTYp9mEINmF2KzZhdmI 2LnYqSDZhdmGINin2YTYrti32Lcg2YjYp9mE2KjYsdin2YXYrCDZhNiq2K3ZgtmK2YIg2KrYrdmI 2YQg2KjZhtin2KEg2YrZh9iv2YEgINin2YTZiSDYqtit2YLZitmCINis2YXZhNipINmF2YYg2KfZ hNmF2YbYp9mB2Lkg2YjYqtiu2YHZitmBINin2YTZhdi52KfZhtin2Kkg2LnZhiDYp9mE2LrYp9mE 2KjZitipINmF2YbZh9mF2Iwg2YjZhNmK2LMg2LDZhNmDINmB2YLYtyDYqNmEINi22YXYp9mGINi5 2YXZhNmK2Kkg2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNmF2LPYqtmF2LHYqSDZhNmH2LDZhyDYp9mE2LPZ itin2LPYp9iqINio2YXYpyDZiti22YXZhiDYp9mE2K3ZhCDYp9mE2K/Yp9im2YUg2YTZhdi02YPZ hNin2Kog2KfZhNmF2YjYp9i32YbZitmGINmI2LbZhdin2YYg2LPYsdi52Kkg2KrZgtiv2YrZhSDZ h9iw2Ycg2KfZhNit2YTZiNmE2Iwg2YjZhNin2YrZhdmD2YYg2LbZhdin2YYg2LDZhNmDINil2YTY pyDYudio2LEg2KfZhdiq2YTYp9mDINiq2LXZiNixINmD2KfZhdmEINi52YYg2KfZhNmD2YrZgdmK 2Kkg2KfZhNiq2Yog2K3Yr9irINmI2YrYrdiv2Ksg2YHZitmH2Kcg2KfZhNin2YbYr9mF2KfYrCDY qNmK2YYg2KfZhNmB2YPYsSDZiNin2YTZhdmF2KfYsdiz2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDZhdmG INis2YfYqSDZiNiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YXZhiDYrNmH 2Kkg2KvYp9mG2YrYqdiMINit2YrYqyDYqtiz2KrZiNi52Kgg2LnZhdmE2YrYqSDYp9mE2KrYt9mI 2YrYsSDYp9mE2KfZhti02LfYqSDZiNin2YTYudmF2YTZitin2Kog2YjYqti52KfZhdmE2YfYpyDY qNi32LHZgiDYqtmF2YbYrdmH2Kcg2K7Ytdin2KbYtSDYrNiv2YrYr9ipINmB2Yog2KfZhNi02YPZ hCDZiNin2YTZhdi22YXZiNmGINmI2KfZhNiq2KPYq9mK2LEuIArZg9mF2Kcg2YrZh9iv2YEg2KfZ hNmF2KTYqtmF2LEg2KXZhNmJIDog2KfZhNiq2LnYsdmBINi52YTZiSDYp9mE2LPZitin2LPYp9iq INin2YTYudin2YXYqSDZgdmKINmF2KzYqtmF2Lkg2KfZhNmF2LnYsdmB2KkgLiDYudix2LYg2YTY o9iz2KfZhNmK2Kgg2KfZhNin2YbYr9mF2KfYrCDYqNmK2YYg2KfZhNmG2LjZhSDYp9mE2LHZgtmF 2YrYqSDZiNin2YTZhti42YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqS4g2KfYs9iq2LTYsdin2YEg2YXYs9iq 2YLYqNmEINmI2KfYqtis2KfZh9in2Kog2KfZhNiq2LfZiNmK2LEg2KfZhNil2K/Yp9ix2Yog2YHZ iiDYuNmEINmF2LPYqtis2K/Yp9iqINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin 2KouINmB2LHYtSDYp9mE2KrYrdmM2YjZhCDYp9mE2KjZjNmG2KfYoSDZhtit2Ygg2KrYt9io2YrZ gtin2Kog2YbYuNmFINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqi4g2LnYsdi2INmF2LTZg9mE2KfYqiDYp9mE 2KrYrdmM2YjZhCDZhtit2Ygg2YbYuNmFINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZ htmK2Kkg2YjYqti32KjZitmC2KfYqtmH2KcuCti52YTZhdinINio2KPZhiDZhdit2KfZiNix2KfZ hNmF2KTYqtmF2LEg2LPYqtiq2LbZhdmGINin2YTZhdit2YjYsSDYp9mE2KPZiNmEOiDYp9mE2YXY udmE2YjZhdin2KrZitipINmI2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2YjYp9mE2LPZitin2LPYp9iqINin2YTY udin2YXYqdiMINmI2KfZhNmF2K3ZiNixINin2YTYq9in2YbZijog2KXYr9in2LHYqSDYo9i52YXY p9mEINin2YTYrdmD2YjZhdipINin2YTYpdmE2YPYqtix2YjZhtmK2Kkg2YjYudmE2KfZgtiq2YfY pyDYqNin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdipINiMINmI2KfZhNmF2K3ZiNixINin2YTY q9in2YTYqzog2KXYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK2KfYqiDYp9mE2KrYt9mI2YrYsSDZgdmKINin2YTY s9mK2KfYs9in2Kog2KfZhNi52KfZhdipINmI2LnZhNin2YLYqtmH2Kcg2KjYqti32YjZitixINin 2YTYpdiv2KfYsdipINio2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KrZg9mG2YjZhNmI2KzZitinINin2YTZhdi5 2YTZiNmF2KfYqiDZiNin2YTYp9iq2LXYp9mE2KfYqtiMINmI2KfZhNmF2K3ZiNixINin2YTYsdin 2KjYuTog2KfZhNiq2YPYp9mF2YQg2KjZitmGINmG2LjZhSDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YjY p9it2KrZitin2KzYp9iqINin2YTZhdik2LPYs9in2Kog2YjYp9mE2KPYrNmH2LLYqSDYp9mE2K3Z g9mI2YXZitipIC4K2YPZhdinINij2YYg2KfZhNmF2LPYqtmH2K/ZgdmK2YYg2YTYrdi22YjYsSDY p9mE2YXYpNiq2YXYsSDZh9mFIDrYsdik2LPYp9ihINmI2KPYudi22KfYoSDZhdis2KfZhNizINin 2YTYpdiv2KfYsdip2Iwg2YXYr9mK2LHZiiDYp9mE2LnZhdmI2YXYjCDZgdmKINin2YTZiNiy2KfY sdin2Kog2KfZhNmF2K7YqtmE2YHYqS4g2YXYr9mK2LHZiiDYp9iv2KfYsdin2Kog2KrZhtmF2YrY qSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqSDZiNi02KbZiNmGINin2YTZhdmI2LjZgdmK 2YYg2YjYp9mE2KrYr9ix2YrYqCDZiNin2YTYqti32YjZitixINin2YTYp9iv2KfYsdmKINmI2KfZ hNi52KfZhdmE2YrZhiDYqNmH2KcuINij2K7Ytdin2KbZiiDZhti42YUg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXY p9iqINmI2KfZhNi52KfZhdmE2YrZhiDZgdmKINmF2KzYp9mE2KfYqiDYqti32KjZitmC2KfYqiDY p9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KXZhNmD2KrYsdmI2YbZitipINmB2Yog2KfZhNmI2LLYp9ix2KfY qiDZiNin2YTZh9mK2KbYp9iqINmI2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDZiNin2YTZhdmG2LjZhdin2Kog 2YjYp9mE2KjZhtmI2YMg2YjYp9mE2KzZhdi52YrYp9iqINmI2KfZhNmF2KzYp9mE2LMg2YjYp9mE 2YLYt9in2Lkg2KfZhNi52KfZhSDZiNin2YTYrtin2LUg2YjYp9mE2LTYsdmD2KfYqiDZiNin2YTZ hdi12KfZhti5LgoK2KPZiNix2KfZgiDYp9mE2YXYpNiq2YXYsTrZg9mF2Kcg2YrYs9i52K8g2KfZ hNiv2KfYsSDYo9mGINiq2LPYqtmC2KjZhCDYp9mE2KjYrdmI2Ksg2KfZhNmF2KjYqtmD2LHYqSDY p9mE2LHZgdmK2LnYqSDYp9mE2YXYs9iq2YjZiSDYs9mI2KfYoSDZhdmGINmC2KjZhCDYp9mE2K7Y qNix2KfYoSDZgdmKINin2YTZhdis2KfZhNiMINij2Ygg2YXZhiDZgtio2YQg2LfZhNin2Kgg2KfZ hNmF2KfYrNiz2KrZitixINmI2KfZhNiv2YPYqtmI2LHYp9mHINmI2KfZhNio2KfYrdir2YrZhiDZ gdmKINmH2LDYpyDYp9mE2KzYp9mG2KjYjCDYrdmK2Ksg2LPZitiq2YUg2KrYrdmD2YrZhSDZh9iw 2Ycg2KfZhNio2K3ZiNirINmF2YYg2YLYqNmEINmE2KzZhtipINmF2YYg2KfZhNij2LPYp9iq2LDY qSDYp9mE2YXYqtiu2LXYtdmK2YYg2YHZiiDYp9mE2YXYrNin2YTYjCDZiNiz2KrZiNi22Lkg2LbZ hdmGINij2YjYsdin2YIg2KfZhNmF2KTYqtmF2LEg2LnZhNmJINij2YYg2KrYsdin2LnZiSDZgdmK 2YfYpyDYp9mE2YXYudin2YrZitixINin2YTYudmE2YXZitipINmI2KfZhNmF2YbZh9is2YrYqSDZ gdmKINmD2KrYp9io2Kkg2KfZhNio2K3ZiNirINmI2YLYp9im2YXYqSDYp9mE2YXYsdin2KzYuSDY qNmH2KfYjCDZg9mF2Kcg2LPZitiz2YXYrSDZhNij2LXYrdin2Kgg2KjYudi2INmH2LDZhyDYp9mE 2KPZiNix2KfZgtio2LbZhdmH2Kcg2KXZhNmJINmB2LnYp9mE2YrYp9iqINmI2KzZhNiz2KfYqiDY p9mE2YXYpNiq2YXYsdiMINi52YTZhdinINio2KPZhiDZg9mEINmI2LHZgtipINiz2YrYqtmFINmC 2KjZiNmE2YfYpyDYs9mK2KrZhSDYrti12YUgMjUlINmF2YYg2YLZitmF2Kkg2K3YttmI2LEg2KfZ hNmF2KTYqtmF2LEuCtmI2KjZh9iw2Kkg2KfZhNmF2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/Y udmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjYqti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE 2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YjYttmI2LnYp9mE2YXYpNiq2YXYsSDZiNil2YHYp9iv 2KrZhtinINio2YXZhiDYqtmC2KrYsdit2YjZhiDYqtmI2KzZitipINin2YTYr9i52YjYqSDZhNmH 2YUg2LnZhNmF2Kcg2KjYpdmGINix2LPZiNmFINin2YTYp9i02KrYsdin2YMgMTAwMCDYr9mI2YTY p9ixLiDYo9mF2LHZitmD2Yog2YTZhNmB2LHYryAuCgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZ hNmI2YXYp9iqINmK2YXZg9mG2YPZhSDYp9mE2KrZiNin2LXZhCDZhdi5CtmG2KfYptioINmF2K/Z itixINin2YTYqtiv2LHZitioCtijIC8g2LPYp9ix2Kkg2LnYqNivINin2YTYrNmI2KfYrwrYrNmI 2KfZhCA6IDAwMjAxMTEyNjk0NjA4CtmH2KfYqtmBIDogMDAyMDIzNzgwMDY5MyDigJMgMDAyMDIz NzgwMDU4MwrZgdin2YPYsyA6IDAwMjAyMzc4MDA1NzMg4oCTIDAwMjAyMzU4NjYzMjMKClNhcmFH d2FkaUBHbWFpbC5Db20KCgoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)