• =?UTF-8?B?2YHYudin2YTZitin2Kog2LTZh9ixINiz2KjYqtmF2KjYsSDZiNin2YPYqtmI2

    From gwadi sara@21:1/5 to All on Sat Aug 3 05:46:55 2019
    Ctin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNin2K/Yp9ix2YrY qQoK2YjYrdiv2Kkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZiiDYp9mE2YXYtdi62LEK CtmI2KfZhNmF2YXZhtmI2K3YqSDZhdmGINis2KfZhdi52Kkg2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE 2YjZhNin2YrYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9mHINin2YTYp9mF2LHZitmD2YrYqQoK2KrYr9i52YjZ g9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZijoKCtmB2LnYp9mE2YrYp9iqINi02YfYsSDYs9io2KrZ hdio2LEg2YjYp9mD2KrZiNio2LEg2YTZhNi52KfZhSAyMDE52YUKCiAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAKCtin2LPZhSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEKCiAgICAgICDYqtin 2LHZitiuINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8KCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin2K8KCti02YfZ gNmA2YDYsSDYs9io2KrZhdio2LEKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTYp9iv2KfYsdipINin2YTZ hdiv2LHYs9mK2KkKCjEg2KfZhNmJIDEyCgrYp9mE2YLYp9mH2LHYqQoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg 2LrYs9mK2YQg2KfZhNin2YXZiNin2YQKCjgg2KfZhNmJIDE5CgrYp9iz2LfZhtio2YjZhAoK2YXY p9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqQoKMTUg 2KfZhNmJIDI2CgrYr9io2YoKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNi52YTYp9mC 2KfYqiDYp9mE2LnYp9mF2KkKCjE1INin2YTZiSAyNgoK2YXYp9mE2YrYstmK2KcKCti02YfZgNmA 2YDYsSDYp9mD2KrZiNio2LEKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2LPYqti0 2YHZitin2KoKCjYg2KfZhNmJIDE3CgrYp9mE2YLYp9mH2LHYqQoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KzZ iNiv2Kkg2KfZhNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqQoKMTMg2KfZhNmJIDI0CgrYp9iz 2LfZhtio2YjZhAoK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhAoKMjAg 2KfZhNmJIDMxCgrYr9io2YoKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2LnZhNmK 2YUKCjIwINin2YTZiSAzMQoK2YXYp9mE2YrYstmK2KcKCiAKCiAKCtmI2KjZh9iw2Ycg2KfZhNmF 2YbYp9iz2KjYqSDZitiz2LnYr9mG2Kcg2K/YudmI2KrZg9mFINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YjY qti52YXZitmFINiu2LfYp9io2YbYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YfYqtmF2YrZhiDYqNmF2YDZgNmI 2LbZgNmI2Lkg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINmI2KXZgdin2K/YqtmG2Kcg2KjZhdmGINiq2YLY qtix2K3ZiNmGINiq2YjYrNmK2Ycg2KfZhNiv2LnZiNipINmE2YfZhS4gIAoKIAoKIAoKIAoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)