• =?UTF-8?B?2LTZh9in2K/YqSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2Kkg2

    From smr 665522@21:1/5 to All on Tue Oct 29 05:17:56 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CtmI2K3Yr9ipINin2YTYtNmH2KfYr9in2Kog2KfZhNmF2KrYrti12LXYqSDYqtiv2LnZiNmD2YUg 2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKINi02YfYp9iv2Kk6Ctin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtmG 2YHZitiw2YrYqQpFeGVjdXRpdmUgTWFuYWdlbWVudCBDZXJ0aWZpY2F0ZQrZiNin2YTZhdmF2YbZ iNitINmF2YYg2KzYp9mF2LnYqSDZhdmK2LLZiNix2Yog4oCTINin2YTZiNmE2KfZitin2Kog2KfZ hNmF2KrYrdiv2Kkg2KfZhNij2YXYsdmK2YPZitipCtmF2YYgNSDYp9mE2YogMTYg2YrZhtin2YrY sSAyMDIwICAgINin2YTZhdmI2KfZgdmCIDEwINin2YTZiiAyMSDYrNmF2KfYr9mKINin2YTYp9mI 2YQgMTQ0MSDZhwrYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KXYs9i32YbYqNmI2YQg4oCTINiv2KjZiiAo 2KjYp9mE2KrZiNin2LLZiikK2YXZgdmH2YjZhSDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KrZhtmB2YrY sNmK2Kk6INmK2YLYtdivINio2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitipINi52YXZ hNmK2Kkg2KrYrdmI2YrZhCDYp9mE2LHYpNmK2Kkg2YjYp9mE2K7Yt9ipINin2YTYqtmKINmI2LbY udiq2YfYpyDZhdik2LPYs9ipINin2YTYudmF2YQg2KXZhNmJINmI2KfZgti5INmF2YTZhdmI2LMg 2YXYuSDYqtit2YLZitmCINij2YHYttmEINin2YTZhtiq2KfYptis2Iwg2YjYp9mE2KXYr9in2LHY qSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2Kkg2KfZhNmG2KfYrNit2Kkg2KrZhti32YjZiiDYudmE2Ykg2YXZ h9in2LHYqSDYpdi12K/Yp9ixINin2YTZgtix2KfYsSDYp9mE2KrZhtmB2YrYsNmK2Jsg2LnZhiDY t9ix2YrZgiDYp9mE2YXYr9mK2LEg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZiiDYsNmIINin2YTYrtio2LHYqSDY p9mE2YjYp9mB2YrYqSDYqNmF2KzYp9mEINiz2YjZgiDYp9mE2LnZhdmE2Iwg2YjYp9mD2KrYs9in 2Kgg2YfYsNmHINin2YTYrtio2LHYqSDYudmF2YTZitipINmF2LnZgtiv2Kkg2KrYrNmF2Lkg2KjZ itmGINij2LPYsyDYp9mE2LnZhNmFINmF2Lkg2YHZhiDYp9mE2LnZhdmEINin2YTYqti32KjZitmC 2YrYjCDZhNiq2KrYsdis2YUg2YfYsNmHINin2YTYrtio2LHYqSDYpdmE2Ykg2KfZhNmF2LnZhtmJ INin2YTZhdmH2YbZiiDZiNin2YTYrtio2LHYqSDYp9mE2K3YsdmB2YrYqdiMINmI2YPZhNmH2Kcg 2LnZhtin2LXYsSDZgdix2LnZitipINmK2KrZhSDYtNit2LDZh9inINio2KfZhNmF2YXYp9ix2LPY qSDZiNin2YTYqti52KfZhdmEINmF2Lkg2LHYr9mI2K8g2KfZhNmB2LnZhNiMINmI2KPZhtmF2KfY tyDYp9mE2KrZgdmD2YrYsSDZiNin2YTYqtiv2LHZitioLgrZhdis2KfZhNin2Kog2KfZhNil2K/Y p9ix2Kkg2KfZhNiq2YbZgdmK2LDZitipOiDZgtivINiq2YPZiNmGINmB2Yog2KfZhNmF2KzYp9mE INin2YTYs9mK2KfYs9mK2Iwg2KfZhNi32KjZitiMINin2YTYqti52YTZitmF2Yog2YjYp9mE2KjY rdir2YrYjCDYp9mE2YXYtdix2YHZitiMINin2YTYtdmG2KfYudmK2Iwg2KfZhNiq2LPZiNmK2YLZ itiMINin2YTYrtiv2YXYp9iqINin2YTYs9mK2KfYrdmK2Kkg2YjYp9mE2YHZhtiv2YLZitip2Iwg 2YjYutmK2LEg2LDZhNmDINmF2YYg2KfZhNmF2KzYp9mE2KfYqiDYp9mE2KPYs9in2LPZitipINmI 2KfZhNmB2LHYudmK2Kkg2YjYqtit2Kog2KfZhNmB2LHYudmK2KkuCtin2YTYqtmG2YHZitiw2YrZ iNmGOiDYp9mE2KPZgdix2KfYryDYp9mE2YXZhtmI2Lcg2KjZh9mFINin2YTZgtmK2KfZhSDYqNmF 2LHYp9it2YQg2LnZhdmE2YrYp9iqINin2YTYqtmG2YHZitiwINmI2YfZhSDZgdim2KfYqiDZhdiu 2KrZhNmB2Kkg2K3Ys9ioINmG2YjYudmK2Kkg2YjZhdis2KfZhCDYp9mE2LnZhdmEOgrYqtmG2YHZ itiw2YrZiNmGINmK2KrYudin2YXZhNmI2YYg2YXYuSDYp9mE2KjYtNix2Jsg2YXYq9mEINin2YTZ hdi52YTZhSDZiNin2YTYt9io2YrYqCDZiNin2YTYudin2YXZhNmI2YYg2YHZiiDYp9mE2YfZitim 2KfYqiDYp9mE2K7Yr9mF2YrYqSDZiNin2YTYqtix2YHZitmH2YrYqSDZiNi62YrYsdmH2YUuCiDY qtmG2YHZitiw2YrZiNmGINmK2KrYudin2YXZhNmI2YYg2YXYuSDYotmE2KfYqiDZiNiu2KfZhdin 2KrYmyDZg9in2YTZhdmH2YbYr9izINin2YTYqtmG2YHZitiw2Yog2YjYp9mE2LnZhdin2YQuCgrZ hNmE2KfYt9mE2KfYuSDYudmE2Ykg2LTZh9in2K/Yp9iqINiq2LnZgtivINio2YbZgdizINin2YTY tNmH2LEKCtin2YTYsdmC2YUgCdi02YfYp9iv2KkgCdiq2KfYsdmK2K4g2KfZhNin2YbYudmC2KfY ryAJ2YXZg9in2YYg2KfZhNin2YbYudmC2KfYryAKMQnZgtin2YbZiNmGINin2YTYqNmG2YjZgyAJ 2YXZhiA1INin2YTZiiAxNiDZitmG2KfZitixCdin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYpdiz2LfZhtio 2YjZhCDigJMg2K/YqNmKCjIJ2YXYr9mK2LEg2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZgtmI2K8g2KfZhNmF 2LnYqtmF2K8gCdmF2YYgMTIg2KfZhNmKIDIzINmK2YbYp9mK2LEJ2KfZhNmC2KfZh9ix2Kkg4oCT INiq2YjZhtizIOKAkyDYr9io2YogCjMJ2YXYr9mK2LEg2YXZg9iq2Kgg2YXYudiq2YXYryAJ2YXZ hiAxMiDYp9mE2YogMjMg2YrZhtin2YrYsQnYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KrZiNmG2LMg4oCT INiv2KjZiiAKCgoK

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)