• =?UTF-8?B?2YHYudin2YTZitin2Kog2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZitixINin2YTZhdmH2YbZi

  From marwa ahad@21:1/5 to All on Mon Aug 19 06:56:39 2019
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CtmI2K3Yr9ipINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutixCtmI 2KfZhNmF2YXZhtmI2K3YqSDZhdmGINis2KfZhdi52Kkg2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE2YjZ hNin2YrYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9mHINin2YTYp9mF2LHZitmD2YrYqQrYqtiv2LnZiNmD2YUg 2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKOgrZgdi52KfZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2LPYqNiq2YXYqNix INmI2KfZg9iq2YjYqNixINmE2YTYudin2YUgMjAxOdmFCgrYp9iz2YUg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZ itixCdiq2KfYsdmK2K4g2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9iv Cti02YfZgNmA2YDYsSDYs9io2KrZhdio2LEK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg 2KfZhNmF2K/Ysdiz2YrYqQkxINin2YTZiSAxMiAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkK2YXYp9is2LPYqtmK 2LEg2LrYs9mK2YQg2KfZhNin2YXZiNin2YQJOCDYp9mE2YkgMTkJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQK2YXY p9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZiNin2LHYryDYp9mE2KjYtNix2YrYqQkxNSDY p9mE2YkgMjYgCdiv2KjZigrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTYudmE2KfZgtin 2Kog2KfZhNi52KfZhdipCTE1INin2YTZiSAyNgnZhdin2YTZitiy2YrYpwrYtNmH2YDZgNmA2LEg 2KfZg9iq2YjYqNixCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNmF2LPYqti02YHZitin 2KoJNiDYp9mE2YkgMTcJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KzZiNiv2Kkg2KfZ hNiu2K/Zhdin2Kog2KfZhNit2YPZiNmF2YrYqQkxMyDYp9mE2YkgMjQJ2KfYs9i32YbYqNmI2YQK 2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYudmF2KfZhAkyMCDYp9mE2YkgMzEJ2K/Y qNmKCtmF2KfYrNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2LnZhNmK2YUJMjAg2KfZhNmJIDMx CdmF2KfZhNmK2LLZitinCgoK2YjYqNmH2LDZhyDYp9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbY pyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtin INi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio2YXZgNmA2YjYttmA2YjYuSDYp9mE2YXYp9is2LPY qtmK2LEg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDY p9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFLgoKCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)
 • From marwa ahad@21:1/5 to All on Wed Oct 16 05:31:08 2019
  2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip CtmI2K3Yr9ipINin2YTZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNmF2LXYutixCtmI 2KfZhNmF2YXZhtmI2K3YqSDZhdmGINis2KfZhdi52Kkg2YXZitiy2YjYsdmKIOKAkyDYp9mE2YjZ hNin2YrYp9iqINin2YTZhdiq2K3Yr9mHINin2YTYp9mF2LHZitmD2YrYqQrYqtiv2LnZiNmD2YUg 2YTZhNmF2LTYp9ix2YPYqSDZgdmKOgrZgdi52KfZhNmK2KfYqiDYtNmH2LEg2YbZiNmB2YXYqNix INmI2K/Zitiz2YXYqNixINmE2YTYudin2YUgMjAxOdmFCgrYp9iz2YUg2KfZhNmF2KfYrNiz2KrZ itixCdiq2KfYsdmK2K4g2KfZhNin2YbYudmC2KfYrwnZhdmD2KfZhiDYp9mE2KfZhti52YLYp9iv Cti02YfZgNmA2YDYsSDZhtmI2YHZhdio2LEK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE 2YbZgdi3INmI2KfZhNi62KfYsgkzINin2YTZiSAxNCAJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkK2YXYp9is2LPY qtmK2LEg2KfZhNin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiv2YjYp9im2YrYqQkxMCDYp9mE2YkgMjEJ2KfYs9i3 2YbYqNmI2YQK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2YXYs9iq2LTZgdmK2KfYqgkx NyDYp9mE2YkgMjggCdiv2KjZiiAK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfZhNiq2K7Yt9mK2Lcg2KfZhNin 2LPYqtix2KfYqtmK2KzZigkyNC8xMSDYp9mE2YkgNS8xMgnZhdin2YTZitiy2YrYpwrYtNmH2YDZ gNmA2LEg2K/Zitiz2YXYqNixCtiv2KjZhNmI2YUg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2KrYr9ix2YrYqAkx INin2YTZiSAxMAnZhdin2YTZitiy2YrYpwrZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYp9iv2KfYsdipINin2YTZ hdmI2KfYsdivINin2YTYqNi02LHZitipCTEg2KfZhNmJIDEyCdin2YTZgtin2YfYsdipCtmF2KfY rNiz2KrZitixINin2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNin2LnZhdin2YQJOCDYp9mE2YkgMTkJ2KfYs9i32YbY qNmI2YQK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHYqSDYp9mE2LnZhNin2YLYp9iqINin2YTYudin 2YXZhwkxNSDYp9mE2YkgMjYJ2KfZhNmC2KfZh9ix2KkK2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2KfYr9in2LHY qSDYp9mE2KrYrti32YrYtyDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmKCTE1INin2YTZiSAyNgnYp9iz 2LfZhtio2YjZhArYp9mE2YXYpNiq2YXYsSDYp9mE2LnYsdio2Yog2KfZhNir2KfZhdmGCtin2YTY qti32YjZitixINin2YTYpdiv2KfYsdmKINmB2Yog2KfZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2K3Zg9mI 2YXZitipCijZhti42YUg2KfZhNil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrYqSDZiNiq 2LfYqNmK2YLYp9iq2YfYpykJMjIg2KfZhNmJIDI1Cdin2YTZgtin2YfYsdipCgoK2YjYqNmH2LDZ hyDYp9mE2YXZhtin2LPYqNipINmK2LPYudiv2YbYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LTYp9ix 2YPYqSDZiNiq2LnZhdmK2YUg2K7Yt9in2KjZhtinINi52YTZiSDYp9mE2YXZh9iq2YXZitmGINio 2YXZgNmA2YjYttmA2YjYuSDYp9mE2YXYp9is2LPYqtmK2LEg2YjYpdmB2KfYr9iq2YbYpyDYqNmF 2YYg2KrZgtiq2LHYrdmI2YYg2KrZiNis2YrZhyDYp9mE2K/YudmI2Kkg2YTZh9mFLiAgCgoKCgoK

  --- SoupGate-Win32 v1.05
  * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)