• =?UTF-8?B?KNmF2KfYrNiz2KrZitixINil2K/Yp9ix2Kkg2KfZhNiq2LnZhNmK2YUgKSDZi

    From marwa ahad@21:1/5 to All on Sun Aug 4 06:11:17 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSAK2KfZhNil2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmKINmE2YXY pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipCtiq2K/YudmI2YPZhSDZhNmE 2YXYtNin2LHZg9mHINmB2Yo6CijZhdin2KzYs9iq2YrYsSDYpdiv2KfYsdipINin2YTYqti52YTZ itmFICkgCk1hc3RlciBvZiBFZHVjYXRpb24gQWRtaW5pc3RyYXRpb24KINmI2KfZhNmF2YXZhtmI 2K0g2YXZhiDYrNin2YXYudipINmF2YrYstmI2LHZiiDigJMg2KfZhNmI2YTYp9mK2KfYqiDYp9mE 2YXYqtit2K/YqSDYp9mE2KPZhdix2YrZg9mK2KkK2K7ZhNin2YQg2KfZhNmB2KrYsdipINmF2YYg MjAg2KfZhNmJIDMxINin2YPYqtmI2KjYsSAyMDE5INmFCtmF2YPYp9mGINin2YTYp9mG2LnZgtin 2K8g2YPZiNin2YTYp9mE2YXYqNmI2LEgLSDZhdin2YTZitiy2YrYpyAgCtin2LnYqtix2KfZgdin 2Ysg2KjZhdmI2KfYrNmH2Kkg2KfZhNmI2KfZgti5INmI2YfZiCDYo9mGINin2YTZiNi22Lkg2KfZ hNi52KfZhSDZhNmE2KrYudmE2YrZhSDZgdmKINin2YTYutin2YTYqCDZitiq2LPZhSDYqNin2YTY qtmI2KfYtti5INmF2YLYp9ix2YbYqSDYqNmF2Kcg2KrYrdmC2YLZhyDYr9mI2YTYp9mLINij2K7Y sdmJINmI2KPZhiDZhtiz2KjYqSDYp9mE2KPZhdmK2Kkg2YXYsdiq2YHYudipINmI2K7Yp9i12Kkg 2KjZitmGINin2YTYpdmG2KfYq9iMINmI2LrZitin2Kgg2KfZhNix2KTZitipINin2YTZg9in2YXZ hNipINmE2YTZhtmH2YjYtiDYqNin2YTYs9mK2KfYs9in2Kog2YjYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE 2KrYudmE2YrZhdmK2KnYjCDZiNij2YrYttin2Ysg2KrYr9mG2Yog2KfZhNmF2YjYp9ix2K8g2KfZ hNmF2K7Ytdi12Kkg2YTYsNmE2YPYjCDZgdil2YbZhtinINmG2YfYr9mBINmB2Yog2YfYsNinINin 2YTYqNix2YbYp9mF2Kwg2KXZhNmJINmF2KzYp9io2YfYqSDZh9iw2Ycg2KfZhNmF2LTZg9mE2KfY qiDYqNiv2LnZhSDYp9mE2YLYr9ix2KfYqiDYp9mE2KrYsdio2YjZitipINmI2KfZhNiq2LnZhNmK 2YXZitip2Iwg2LLZitin2K/YqSDYp9mE2YLYr9ix2KfYqiDYp9mE2KfYs9iq2LHYp9iq2YrYrNmK 2KnYjCDYqti32YjZitixINin2YTZhtmF2YjYsNisINin2YTZgtmK2KfYr9mKINin2YTZhdi52KfY tdix2Iwg2YHYttmE2KfZiyDYudmGINin2LPYqti02LHYp9mBINmE2LPZitin2LPYp9iqINmI2KjY sdin2YXYrCDYrNin2K/YqSDZiNi32YXZiNit2Kkg2YXYs9iq2YHZitiv2YrZhiDZgdmK2YfYpyDY qNir2YjYsdipINiq2YPZhtmI2YTZiNis2YrYpyDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2Kog2YjYp9mE2KfY qti12KfZhNin2Kog2KfYs9iq2K3Zgtin2YLYp9mLINmE2YTYo9mE2YHZitipINin2YTYq9in2YTY q9ipLgoK2KfZhNmB2KbYp9iqINin2YTZhdiz2KrZh9iv2YHYqToKMSAtINin2YTZgtmK2KfYr9in 2Kog2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSDYp9mE2LnZhNmK2Kcg2YjYp9mE2YjYs9i32Ykg2YHZiiDZiNiy 2KfYsdin2Kog2KfZhNiq2LHYqNmK2Kkg2YjYp9mE2KrYudmE2YrZhSDZiNin2YTYqti52YTZitmF INin2YTYudin2YTZiiDZiNin2YTYqti52YTZitmFINin2YTYqtmC2YbZiiDZiNin2YTZhtmC2KfY qNin2Kog2KfZhNiq2LnZhNmK2YXZitipINmI2KfZhNmF2KzYp9mE2LMg2YjZhdik2LPYs9in2Kog 2KfZhNmF2KzYqtmF2Lkg2KfZhNmF2K/ZhtmKINin2YTZhdmH2KrZhdipINio2KfZhNi52YXZhNmK 2Kkg2KfZhNiq2LnZhNmK2YXZitmK2KkKIDIgLdij2LPYp9iq2LDYqSDYp9mE2KzYp9mF2LnYp9iq INmI2KfZhNio2KfYrdir2YrZhiDZgdmKINi02KbZiNmGINin2YTYqti52YTZitmFINmI2YPZhCDY sNmKINi12YTYqS4KMyAtINin2YTZhdi52YTZhdmK2YYg2YjYp9mE2YXYr9mK2LHZitmGLgo0IC0g 2KfZhNmI2YPZhNin2KEg2YjYp9mE2YXYtNix2YHZitmGINin2YTYqtix2KjZiNmK2YrZhiDZiNin 2YTYpdiv2KfYsdmK2YrZhi4KNSAtINmF2YbYs9mC2Ygg2Ygg2YXYtNix2YHZiCDYp9mE2KzZiNiv 2Kkg2KfZhNi02KfZhdmE2KkKNiAtINis2YXZiti5INin2YTYudin2YXZhNmK2YYg2K/Yp9iu2YQg 2KfZhNmF2K/Yp9ix2LMg2YjYp9mE2YXZhtin2LfZgiDYp9mE2KrYudmE2YrZhdmK2Kkg2YjYp9mE 2YXYpNiz2LPYp9iqINin2YTYqti52YTZitmF2YrYqQo3IC0g2KfZhNix2KfYutio2YjZhiDZgdmK INin2YTYqtit2YjZhCDYudmGINmF2LPYp9ix2YfZhSDYp9mE2YXZh9mG2Yog2KfZhNit2KfZhNmK INmI2K/YrtmI2YQg2K3ZgtmEINin2YTYpdiv2KfYsdipINin2YTYqtix2KjZiNmK2KkKCtmI2KfZ hNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAg2YrYs9ix2YfYpyDYr9i52YjYqtmD2YUg2YTZhNmF2LPY p9mH2YXYqSDZiNin2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDYo9i52YXYp9mEINin2YTZgdin2LnZhNmK 2KfYqiDZhdmGINiu2YTYp9mEINiq2KzYsdio2Kkg2YXZhdmK2LLYqSDYo9mIINio2KfZhNit2LbZ iNixINmI2KfZhNmF2YbYp9mC2LTYqdiMINmD2LDZhNmDINiq2LHYtNmK2K0g2YXZhiDYqtix2YjZ hiDZhdmGINmD2YjYp9iv2LEg2YXYpNiz2LPYqtmD2YUg2KfZhNmF2YjZgtix2Kkg2YjYqtmF2YbY rSDYp9mE2K/Yp9ixINin2YTYudix2KjZitipINmF2YLYudiv2Kcg2K7Yp9mF2LMg2YXYrNin2YbY pyDZgdmKINit2KfZhCDYqtix2LTZititINiz2YrYp9iv2KrZg9mFINin2LHYqNi5INin2YHYsdin 2K8g2YXZhiDZhdik2LPYs9iq2YPZhSDYp9mE2YXZiNmC2LHYqS4KCgrZhdmE2K3ZiNi42KkgLyDZ hdi5INil2YXZg9in2YbZitipINiq2YbZgdmK2LAg2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDZgdmKINiq2KfY sdmK2K4g2YjZhdmD2KfZhiDYp9iu2LEg2YLYryDZitiq2YbYp9iz2Kgg2YXYuSDYrNmH2KrZg9mF INin2YTZhdmI2YLYsdipCgoKCgoKCgoKCgoKCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)