• =?UTF-8?B?2KfZhNiv2YjYsdipINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDigJMg2KrZhti42YrZh

    From mrws0120@gmail.com@21:1/5 to All on Tue Apr 10 05:53:17 2018
    2KfZhNmF2KTYs9iz2Kkg2KfZhNi52KfZhdipINmE2YTYqtiv2LHZitioINin2YTZhdmH2YbZigog INiq2LnZgtmA2YDYryDYp9mE2YDZgNiv2YjYsdipINin2YTYqtmA2YDYr9ix2YrYqNmK2YDZgNip IDogLSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgCtiq2YbYuNmK2YDZgNmFINmI2YXYqtin2KjYudmA2YDYqQrYo9i52YXZgNmA2KfZhCDYp9mE 2YTYrNin2YYg2YjYp9mE2KfYrNiq2YXYp9i52KfYqiDZiNil2LnZgNmA2K/Yp9ivINin2YTYqtmC 2KfYsdmK2YDZgNixCtiu2YTYp9mEINin2YTZgdiq2LHYqSDZhdmGIDYgOiAxMCDZhdin2YrZgNmA 2YggMjAxOCDZhQrYqNmK2YDZgNix2YjYqiDigJMg2KfZhNis2YXZh9mI2LHZitmA2YDYqSDYp9mE 2YTYqNmG2KfZhtmK2YDZgNipCiAgICAgINin2YTYo9mH2K/Yp9mBOi0KICAgLSDYp9mE2KrZhdmK 2YrYsiDYqNmK2YYg2YXZgdmH2YjZhSDZiNij2YbZiNin2Lkg2KfZhNmE2KzYp9mGINmI2KfZhNin 2KzYqtmF2KfYudin2KoKICAgLSDYp9mE2KXYudiv2KfYryDYp9mE2KzZitivINmE2YTYp9is2KrZ hdin2LnYp9iqCiAgIC0g2KXYr9in2LHYqSDYo9i52YXYp9mEINin2YTYp9is2KrZhdin2LkgLyDY p9mE2YTYrNmG2KkKICAgLSDZhdiq2KfYqNi52Kkg2YXYrtix2KzYp9iqINin2YTYp9is2KrZhdin 2LkgLyDYp9mE2YTYrNmG2KkKICAtINil2LnYr9in2K8g2KfZhNiq2YLYp9ix2YrYsSDZiNmF2K3Y p9i22LEg2KfZhNin2KzYqtmF2KfYudin2Kog2KjZg9mB2KfYodipINmI2YHYp9i52YTZitipCgoK 2YTZhNit2LXZiNmEINi52YTZiSDZg9in2YHYqSDYp9mE2KrZgdin2LXZitmEINmI2KfZhNin2LTY qtix2KfZgyDYp9mE2LHYrNin2KEg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2LnZhNmKINin2YTYqNmK2KfZhtin 2Kog2KfZhNiq2KfZhNmK2YDZgNipIDoK2YXZhtiz2YDZgNmCINiq2YDZgNiv2LHZitmA2YDYqAog 2KMgLyDYsdit2KfYqCDYotiv2YUK2YXZiNio2KfZitmEIC8gMDAyMDEwMDc1NzAwNDEK2KrZitmE 2YHZiNmGINij2LHYttmA2YogLyAwMDIwMjM1ODc4OTQzCtmB2KfZg9izIC8gMDAyMDIzNzc5NTYy MArYp9mE2KjYsdmK2K8g2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2YogLyByYWRhbUBnZmZ2dC5jb20KCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)