• =?UTF-8?B?2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEINiv2LHYp9iz2Kkg2KfZhNis2K/ZiNmJINin2YTZh

    From marwa ahad@21:1/5 to All on Tue Apr 30 00:59:51 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KXYr9in2LHZitip Ctio2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KXYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Ykg2YTZhdik 2LPYs9in2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2KkK2KrYudmC2K8g2YjYsdi02Kkg 2LnZhdmEIArYr9ix2KfYs9ipINin2YTYrNiv2YjZiSDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSDZiNiq2YLZitmK 2YUg2KfZhNmF2LTYsdmI2LnYp9iqCtin2YTZgtin2YfYsdipIOKAkyDYrNmF2YfZiNix2YrYqSDZ hdi12LEg2KfZhNi52LHYqNmK2KkgIArYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAyMyDYp9mE 2YkgMjcg2YrZiNmG2YrZiCAyMDE52YUgCgrZhNmF2LLZitivINmF2YYg2KfZhNmF2LnZhNmI2YXY p9iqCtmF2YbYs9mC2Ycg2YjYrdiv2Kkg2KfZhNio2LHYp9mF2Kwg2KfZhNiq2K/YsdmK2KjZitip INmI2YjYsdi0INin2YTYudmF2YQgOiAJ2KMgLyDZh9mI2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis 2YjYp9mELyDZiNin2KrYsyDYp9ioIDogMDAyMDEwMjM5OTA5MDEKMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtIDAw MjAyMzc4MDA2OTMg2YfZgNin2KrZgToKIDAwMjAyMzU4NjYzMjMgLSAwMDIwMjM3ODAwNTczINmB 2KfZg9izOgpIcmhvd2lkYUBnbWFpbC5jb20K

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)