• =?UTF-8?B?2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEINin2YTZhdi52KfZitmK2LEg2KfZhNit2K/Zitir2

    From marwa ahad@21:1/5 to All on Mon Apr 8 01:14:39 2019
    2KfZhNiz2KfYr9ipINin2YTZg9ix2KfZhQrYp9mE2LPZhNin2YUg2LnZhNmK2YPZhSDZiNix2K3Z hdipINin2YTZhNmHINmI2KjYsdmD2KfYqtipCtin2YTYr9in2LEg2KfZhNi52LHYqNmK2Kkg2YTZ hNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNil2K/Yp9ix2YrYqSAK2KjYp9mE2KrYudin2YjZhiDZhdi5INin2YTY pdiq2K3Yp9ivINin2YTYr9mI2YTZiSDZhNmF2KTYs9iz2KfYqiDYp9mE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE 2KjYtNix2YrYqSAK2YrYs9ixINmI2K3Yr9mHINin2YTYqNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio 2YrYqSAg2KjYr9i52YjZiSDYs9mK2KfYr9iq2YPZhSDZhNmE2YXYtNin2LHZg9ipINmB2Yo6CtmI 2LHYtNipINi52YXZhCAK2KfZhNmF2LnYp9mK2YrYsSDYp9mE2K3Yr9mK2KvYqSDZhNmE2YXYsdin 2KzYudipINmI2KfZhNiq2K/ZgtmK2YIg2KfZhNiv2KfYrtmE2YkgCtmF2YPYp9mGINin2YTYpdmG 2LnZgtin2K8gOiDYp9mE2YLYp9mH2LHYqSDigJMg2KzZhdmH2YjYsdmK2Kkg2YXYtdixINin2YTY udix2KjZitipIArYrtmE2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAyOCDYp9io2LHZitmEINin2YTZ iSAyINmF2KfZitmIIDIwMTkg2YUK2YTZhdiy2YrYryDZhdmGINin2YTZhdi52YTZiNmF2KfYqgrZ itmF2YPZhtmD2YUg2KfZhNiq2YjYp9i12YQg2YXYuQrZhdmG2LPZgtmHINmI2K3Yr9ipINin2YTY qNix2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2YrYqSDZiNmI2LHYtCDYp9mE2LnZhdmEIDogCdijIC8g 2YfZiNmK2K/YpyDYqNmI2K3ZhNmK2YLZhwrYrNmI2KfZhC8g2YjYp9iq2LMg2KfYqCA6IDAwMjAx MDIzOTkwOTAxCjAwMjAyMzc4MDA1ODMgLSAwMDIwMjM3ODAwNjkzINmH2YDYp9iq2YE6CiAwMDIw MjM1ODY2MzIzIC0gMDAyMDIzNzgwMDU3MyDZgdin2YPYszoKSHJob3dpZGFAZ21haWwuY29tCgo=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)