• =?UTF-8?B?2YjYsdi02Kkg2LnZhdmEICDYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZg9iq2KjZi

    From marwa ahad@21:1/5 to All on Tue Apr 2 01:52:40 2019
    2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitip IArYqNin2YTYqti52KfZiNmGINmF2Lkg2KfZhNin2KrYrdin2K8g2KfZhNiv2YjZhNmJINmE2YXY pNiz2LPYp9iqINin2YTYqtmG2YXZitipINin2YTYqNi02LHZitipIArYqti52YLYryAK2YjYsdi0 2Kkg2LnZhdmEIArYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2YXZg9iq2KjZitipINin2YTYrdiv2YrYq9ip INmI2KfZhNij2LHYtNmB2KkK2YXZgtixINin2YTYpdmG2LnZgtin2K86INin2YTZgtin2YfYsdip ICDigJMgINis2YXZh9mI2LHZitipINmF2LXYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSAgICAgICAgIArYrtmE 2KfZhCDYp9mE2YHYqtix2Kkg2YXZhiAyOCDYp9io2LHZitmEICDYp9mE2YkgMiDZhdin2YrZiCAg 2YTYudin2YUgMjAxOdmFCtmE2YXYstmK2K8g2YXZhiDYp9mE2YXYudmE2YjZhdin2KoK2YrZhdmD 2YbZg9mFINin2YTYqtmI2KfYtdmEINmF2LkK2YXZhtiz2YLZhyDZiNit2K/YqSDYp9mE2KjYsdin 2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmK2Kkg2YjZiNix2LQg2KfZhNi52YXZhCA6IAkK2KMgLyDZh9mI 2YrYr9inINio2YjYrdmE2YrZgtmHCtis2YjYp9mELyDZiNin2KrYsyDYp9ioIDogMDAyMDEwMjM5 OTA5MDEKMDAyMDIzNzgwMDU4MyAtIDAwMjAyMzc4MDA2OTMg2YfZgNin2KrZgToKIDAwMjAyMzU4 NjYzMjMgLSAwMDIwMjM3ODAwNTczINmB2KfZg9izOgpIcmhvd2lkYUBnbWFpbC5jb20K

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)