• Shloka with padalAlitya_ proper version n meaning requested

    From shsrao@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Aug 20 04:09:35 2016
    SSBoYXZlIGNvbWUgYWNyb3NzIGEgc2hsb2thIHJlY2l0ZWQgaW4gYSBmZXcgb2NjYXNzaW9ucyBk dXJpbmcgYSAKdHJhZGl0aW9uYWwgQkhPSkFOQSAoTHVuY2ggZHVyaW5nIGEgcmVsaWdpb3VzIGZ1 bmN0aW9uKS4gClRoZSBzaGxva2EgZ2l2ZW4gYmVsb3cgaXMgdGhlIHJlY2l0ZWQgYW5kIGhlYXJk IHZlcnNpb24uIApJIG1pZ2h0IGhhdmUgbWFkZSBtaXN0YWtlcyBpbiBBbHBhX3ByYW5hLCBtYWhh X3ByYW5hLCBocmFzd2EsIApkaGVlcmdhIG9mIHRoZSB3b3Jkcy4gSSByZXF1ZXN0IHNvbWVvbmUg a25vd2xlZGdpYmxlIGluIHNhbnNrcml0IAp0byBkZWNpcGhlciBhIHByb3BlciBzaGxva2EgIGZy b20gdGhpcy4KCuCkruClh+CkmOCkvuCkqOCkvuCkgiDgpJog4KSY4KSf4KWKIOCkmOCkn+CliiDg pJjgpJ8g4KSY4KSf4KWLIOCkmOCkvuCkn+CliyDgpJjgpJ/gpYog4KSY4KSC4KSf4KS/4KSV4KS+ IOClpArgpLXgpL/gpKbgpY3gpLXgpKbgpY3gpLXgpIIg4KSaIOCktuCkv+CkluClgCDgpLbgpL/g pJbgpYAg4KS24KS/4KSV4KS/IOCktuCkv+CkleClgCDgpLbgpYDgpJXgpYAg4KS24KS/4KSW4KWA IOCktuCkv+CkleCljeCktuCkv+CkleCkviDgpaQK4KSt4KS+4KSV4KSy4KWN4KSy4KWL4KSyIOCk reCkleCliyDgpK3gpJXgpYsg4KSs4KSVIOCkrOCkleCliyDgpKzgpL7gpJXgpYsg4KSs4KSV4KWL IOCkreCkleCljeCkt+Ckv+CkleCkviDgpaQK4KSw4KS+4KSc4KS+IOCkuOCljeCkteCkuOCljeCk pOCkvyDgpLXgpL/gpJzgpK/gpL4g4KSc4KSv4KS+IOCknOCkryDgpJzgpK/gpL4g4KS24KWN4KSw 4KWA4KSw4KS+4KScICDgpLDgpL7gpJzgpYbgpLbgpY3gpLXgpLDgpYAg4KWlCg==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)