• =?UTF-8?B?UmU6IOCkheCkuOCljeCkruCkv+CkqOCljeCkruCkueCkvuCkruCli+CkueCkr

    From colvmishra@gmail.com@21:1/5 to All on Sat Sep 5 02:56:04 2015
    T24gVGh1cnNkYXksIDI5IFNlcHRlbWJlciAyMDExIDA2OjA5OjI2IFVUQys1OjMwLCDgpIXgpLbg pY3gpLXgpK7gpL/gpKTgpY3gpLDgpIMgIHdyb3RlOgo+IOCkheCkuOCljeCkruCkv+CkqOCljeCk ruCkueCkvuCkruCli+CkueCkruCkr+ClhyDgpJXgpJ/gpL7gpLngpYcg4KS44KWC4KSw4KWN4KSv 4KS+4KSX4KWN4KSo4KS/4KSo4KS+IOCksOCkvuCkpOCljeCksOCkv+CkpuCkv+CkteClh+CkqOCl jeCkp+CkqOClh+CkqOClpAo+IOCkruCkvuCkuOCksOCljeCkpOClgeCkpuCksOCljeCkteClgOCk quCksOCkv+CkmOCkn+CljeCkn+CkqOClh+CkqCDgpK3gpYLgpKTgpL7gpKjgpL8g4KSV4KS+4KSy 4KSDIOCkquCkmuCkpOClgOCkpOCkvyDgpLXgpL7gpLDgpY3gpKTgpL7gpaUKCkluIHRoaXMgY291 bGRyb24gZnVsbCBvZiBkZWVwIGlsbHVzaW9uLCBmdWVsbGVkIGJ5IHRoZSBzdW4ncyBlbmVyZ3kg ZGF5IGFuZCBuaWdodCwgdGhlIHRpbWUgZGlnc3RzIGFsbCB0aGUgbGl2aW5nIGJlaW5ncy4uKCAg 4KSu4KS+4KS44KSw4KWN4KSk4KWB4KSm4KSw4KWN4KS14KWA4KSq4KSw4KS/4KSY4KSf4KWN4KSf 4KSo4KWH4KSoID8p

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)