• =?UTF-8?B?4KSX4KWB4KSw4KWB4KSm4KS/4KS14KS4?=

    From Jagadeesh N. Malakannavar@21:1/5 to All on Thu Sep 3 07:49:32 2015
    4KSX4KWB4KSw4KWB4KSw4KWN4KSs4KWN4KSw4KS54KWN4KSu4KS+IOCkl+ClgeCksOClgeCksOCl jeCkteCkv+Ckt+CljeCko+ClgeCkgyDgpJfgpYHgpLDgpYHgpLDgpY3gpKbgpYfgpLXgpYsg4KSu 4KS54KWH4KS24KWN4KS14KSw4KSDIOClpCAKCuCkl+ClgeCksOClgeCksOClh+CktSDgpKrgpLDg pILgpKzgpY3gpLDgpLngpY3gpK4g4KSk4KS44KWN4KSu4KWIIOCktuCljeCksOClgOCkl+ClgeCk sOCkteClhyDgpKjgpK7gpIMg4KWlCgoKCuCkheCknOCljeCknuCkvuCkqOCkpOCkv+CkruCkv+Ck sOCkvuCkqOCljeCkp+CkuOCljeCkryDgpJzgpY3gpJ7gpL7gpKjgpL7gpJ7gpY3gpJzgpKjgpLbg pLLgpL7gpJXgpK/gpL4g4KWkIAoK4KSa4KSV4KWN4KS34KWB4KSw4KWB4KSo4KWN4KSu4KWA4KSy 4KS/4KSk4KSCIOCkr+Clh+CkqCDgpKTgpLjgpY3gpK7gpYgg4KS24KWN4KSw4KWA4KSX4KWB4KSw 4KS14KWHIOCkqOCkruCkgyDgpaUKCgoK4KSu4KSB4KSX4KSy4KSuCgrgpJzgpJfgpKLgpYDgpLY=

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)