• =?UTF-8?B?2LXZiNixINin2YTYs9mG2Ycg2KfZhNis2K/Zitiv2YcgMjAyMCAtINi12YjYs

    From rrrr@21:1/5 to All on Fri Dec 27 04:14:48 2019
    2LXZiNixINin2YTYs9mG2Ycg2KfZhNis2K/Zitiv2YcgMjAyMCAtINi12YjYsSDYqtmH2YbYptip INix2KPYsyDYp9mE2LPZhtmHINin2YTZhdmK2YTYp9iv2YrZhyDYp9mE2YPYsdmK2LPZhdin2LMg MjAyMCAtIEhhcHB5IE5ldyBZZWFyIDIwMjAKaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9HZUszWHduR1YzMA==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)