• =?UTF-8?B?2KrYrdmF2YrZhCDYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhtiq2LHZhtiqINiv2KfZiNmG2

    From hossam alagmy@21:1/5 to All on Mon Nov 11 06:09:54 2019
    2KrYrdmF2YrZhCDYqNix2YbYp9mF2Kwg2KfZhtiq2LHZhtiqINiv2KfZiNmG2YTZiNivINmF2KfZ htis2LEgSURNINi52LHYqNmJINmE2YTZg9mF2KjZitmI2KrYsSAyMDIwIC0gMjAyMCBJbnRlcm5l dCBEb3dubG9hZCBNYW5hZ2VyDQoNCmh0dHBzOi8vZG9jcy5nb29nbGUuY29tL2Zvcm1zL2QvZS8x RkFJcFFMU2ZrYl9BLWNLMW4xelU1MWgxV1V5d0pfUDM0UGlzR3RPM2Z4aFhpbzVjVWttQWZLUS92 aWV3Zm9ybQ==

    --- SoupGate-Win32 v1.05
    * Origin: fsxNet Usenet Gateway (21:1/5)